Geneeskundestudenten tegen niet-conventionele praktijken

2 minuten
Leestijd:
Het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) en het Comité Inter-Universitaire des étudiants en Médecine (CIUM) wensen te reageren op de recente ontwikkelingen van het dossier betreffende alternatieve geneeswijzen.

Dit dossier behandelt de mogelijke terugbetaling van vier niet-conventionele praktijken (osteopathie, chiropraxie, homeo - pathie en accupunctuur). Bovendien discussieert men over de opleiding tot alternatief geneesheer, alsook hun mogelijkheid tot aanvragen van medische beeldvorming.

In de Kamercommissie Volksgezondheid van 23 januari 2013 bracht de voorzitter van de paritaire commissie, die werd opgericht met het oog op de erkenning van vier niet-conventionele praktijken, de adviezen over aan de leden van de Kamer. Deze adviezen vormen een bron van grote verontrusting bij alle Belgische geneeskundestudenten. Bovendien stellen wij ons grote vragen bij de manier van werken in deze commissie.

In de eerste plaats herhalen wij onze bezorgdheden die wij te kennen gaven in december 2012. Alternatieve geneeswijzen zijn per definitie niet meer werkzaam dan een placebo (zie verslag KCE). In elke sector van de medische en paramedische beroepen moet worden gestreefd naar een degelijke wetenschappelijke onderbouwing van diagnose en behandeling, om een kwaliteitsvolle gezondheidszorg te garanderen waar de patiënt centraal staat. Het terugbetalen van deze pseudowetenschappen is dus niet alleen een extra gewicht op de reeds zuchtende gezondheidsen sociale zekerheidsbudgetten, maar het bestendigt ook een systeem dat in se een gevaar voor de volksgezondheid vormt. Immers, het uitblijven van een correcte diagnose en adequate behandeling brengt niet zelden de patiënt in gevaar.

Des te meer vormt het aanvragen van radiografie door personen zonder adequate onderbouwing wat betreft indicaties voor medische beeldvorming een belangrijk risico naar schadelijke straling voor de patiënt. Bij gebrek aan medische kennis of ervaring zal men de risico’s die met zo’n onderzoek gepaard gaan, niet verantwoordelijk kunnen afwegen ten opzichte van de winst die men erop maakt van informatie voor diagnose of behandeling. We kunnen ons aldus helemaal niet vinden in de huidige ontwikkeling waarin alternatieve geneeswijzen naast de traditionele geneeskunde wordt geplaatst en een plek zouden krijgen in de eerstelijnsgeneeskunde. Ten tweede onderschrijven wij volledig de mening van alle decanen geneeskunde in België. (...)

Ook de Belgische studenten geneeskunde onderschrijven het feit dat organiseren van onderwijs in alternatieve geneeswijzen ten onrechte zou insinueren dat universiteiten de wetenschappelijkheid van deze geneeswijzen erkennen.

Tot slot stellen wij onze belangrijke vragen bij de totstandkoming van de adviezen van de paritaire commissie. We wensen onder meer het gebrek aan democratisch overleg te benadrukken. De paritaire commissie is samengesteld uit leden van de faculteiten geneeskunde en vertegenwoordigers van alternatieve geneeswijzen. Echter, wegens de niet-objectieve beoordeling van de verschillende betrokken partijen tijdens de vergaderingen, gaven de faculteiten hun mening te kennen – dit via interne communicatie alsook via de pers – en staakten zij hun aanwezigheid op de vergaderingen. Bijgevolg zijn alle adviezen van de paritaire commissie alleen gestoeld op de mening van de alternatieve geneesheren. Nog meer wraakroepend was het voorstel van minister Onkelinx om alleen vertegenwoordigers van alternatieve geneeswijzen te aanhoren in de kamer. Dit gaat in tegen de grond - beginselen van een democratie, en lijkt ons er op dat deze beslissing eenzijdig wordt doorgedrukt tegen alle logica in.

Tot op heden werd alleen geluisterd naar de eisen van de alternatieve geneesheren. Wanneer komen de universiteiten, artsen, kinesisten,... aan bod?! De Belgische geneeskundestudenten vrezen een politiek spel waarin alternatieve geneeskunde koste wat kost moet terugbetaald worden. Wij hebben dan ook serieuze bedenkingen bij de motieven van bepaalde organisaties en personen.

Wij vragen daarom dringend een open debat waarin alle belanghebbende partijen worden gehoord, en dit in het belang van de gezondheid van iedereen.

 

Namens alle studenten geneeskunde in België,
Het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg
Comité Inter-Universitaire des étudiants en Médecine

Publicatiedatum
05-02-2013
Opgenomen in