Team Dynamics Indicator

Wat is TDI?

TDI is een vragenlijst die ‘geïnspireerd’ is door de typologieën van Carl Jung.

Net als MBTI deelt men mensen op in 16 types:

 1. Inspecteurs
 2. Beschermers
 3. Gidsen
 4. Onderzoekers
 5. Analisten
 6. Ondersteuners
 7. Idealisten
 8. Architecten
 9. Probleemoplossers
 10. Bezielers
 11. Improvisators
 12. Katalysatoren
 13. Coördinatoren
 14. Harmoniebrengers
 15. Adviseurs
 16. Uitvoerders

 

Wat geloven mensen?

 • Dat het om een deugdelijke theorie gaat, dat het nog actueel is, dat mensen daadwerkelijk in 16 types te vatten zijn, dat je werkelijk je stijl aan iemand kan aanpassen.
 • Dat het een verklaring biedt voor wie je bent, jouw gedrag en dat van anderen. Dat het wederzijds begrip er kan door verbeterd worden.

 

Waarom geloven zoveel mensen dat dit een goede theorie en goed instrument is?

Daar zijn verschillende redenen voor:

 1. het sluit aan bij onze biologische neiging mensen, dieren en dingen onder te brengen in categorieën (categorisatie)
 2. het houdt de belofte in dat het een relatief eenvoudige verklaring biedt voor de complexiteit van onze persoonlijkheid en gedrag
 3. het houdt de belofte in dat je andere mensen beter zal kunnen inschatten en beter je communicatie op hen kan afstemmen door hun voorkeuren te gebruiken (maar waarom moet je dan over jezelf dan een test afleggen, als het toch zo eenvoudig is iemand op basis van zijn/haar gedrag in te schatten? ;-D )
 4. het model wordt voorgesteld als een deugdelijke wetenschappelijke psychologie en Jung wordt opgevoerd als autoriteitsargument. Er is geen enkele verwijzing naar wetenschappelijke kritiek (bijvoorbeeld het feit dat de Jungiaanse Types niet meer worden gebruikt in de huidige psychologische academische wereld door een overweldigende meerderheid)
 5. naast het gebruik van het autoriteitsargument dat Jung de grondlegger van de moderne psychologie zou zijn, wordt ook gebruik gemaakt van het autoriteitsargument dat het instrument zou ontwikkeld zijn om komaf te maken met een aantal tekortkomingen van ondermeer de MBTI. De ontwikkelaar/verbeteraar is ene Roy Childs die wordt opgevoerd als een autoriteit inzake psychometrie, maar die geen enkele peer-reviewed publicatie op zijn naam heeft staan (consultatie van de APA database op 16/9/2011)
 6. als HRM het model opneemt in zijn trainingscataloog, dan denkt men dat men dit kan vertrouwen (autoriteitsargument: de mensen zullen hun vak wel kennen).
 7. Niet iedereen (inclusief mensen uit HRM) is een opgeleide psycholoog. Zelfs dat zou geen garantie zijn, want zelfs mensen die tot psycholoog zijn opgeleid nemen vaak niet de moeite zelf iets op te zoeken, ze verlaten zich op vermeende interne of externe “experten” (autoriteitsargument).

 

Wat zijn de feiten en de kritiek?

 TDI gaat terug op Carl Gustav Jung (1875-1961), die ze in 1921 beschreef maar ze op zijn beurt baseerde op het speculatieve werk van William James . Jung was een notoir gelover in astrologie, spiritualisme, telepathie, telekinie, helderziendheid en extrasensorische waarneming . Ook zijn voorganger William James (1842-1910) zat in dezelfde hoek. Hij was ondermeer een spokenjager en geloofde in communicatie met de geesten via mediums in seances. De typologieën werden nooit empirisch bewezen. (bron: Anders Leiden, eveneens uitgegeven bij Academia Press).

 

De types van  Jung kwamen tot stand op basis van de combinatie van twee oriëntaties (extravert versus introvert: E/I) en volgens vier informatieverwerkingsmanieren:

 1. gewaarworden (N of intuition)
 2. denken (T of thinking)
 3. intuïtief aanvoelen (S of sensing)
 4. gevoelens (F of feeling)

 

Isabel Meyers-Briggs en Katherine Cook Briggs (haar moeder) hebben dit systeem uitgebreid op basis van de bewering dat Jung een onderscheid maakte tussen 16 types op basis van 4 tegenstellingen (of dichotomieën):

 1. extravert (E) versus introvert (I)
 2. denken (T) versus voelen (F)
 3. intuïtie (N) versus waarnemen (S)
 4. oordelen (J) versus percipiëren (P)

 

Dit leidde tot de overbekende MBTI.

 

De wetenschappelijke bezwaren zijn de volgende:

 1. de uitgangspunten of de theorie is grondig fout (psychoanalyse – zie elders). Er is vrij veel wetenschappelijk materiaal dat concludeert dat de theoretische onderbouw (types van Jung)  niet klopt.
 2. volgens een typologie behoor je ofwel tot de ene categorie ofwel tot de andere. Met andere woorden: de ene sluit de ander uit. Je bent ofwel extravert ofwel introvert, terwijl het gros van de bevolking noch extravert, noch introvert is, maar er tussen in (ambivert genoemd).
 3. of de test betrouwbaar is, valt niet te achterhalen. Op 16 september 2011 was geen enkele peer-reviewed publicatie te vinden in de Psychinfo Database van American Psychological Association. Ook bij Boom TestUitgevers valt geen enkele beoordeling te bespeuren van deze test (Cotandocumentatie van het Nederlands Instituut van Pyschologen). 
 4. werken met TDI of om het even welke typologie zoals MBTI, enneagram enz. verstrekt potentieel de categorisatieneiging en neiging tot stereotypering. In plaats van verdraagzaamheid krijg je dan eerder onverdraagzaamheid (wij/zij of ingroup >< outgroup, ook wel “otherization” genoemd