A1-publicatie

Wat zijn A1-publicaties?

Om een idee te hebben wat bedoeld wordt, kan u bijvoorbeeld de classificatie van het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek of van de UGent raadplegen. Om te kunnen spreken van een wetenschappelijke publicatie moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 

 • Het moet gaan om een publicatie gebaseerd op onderzoek dat een goed omschreven, logische en gevalideerde methodologie gebruikt om empirische (meestal meetbare) gegevens te verzamelen, die bewijzen (evidence) aandragen voor of tegen een hypothese. Dit vergt dat een hypothese zodanig geformuleerd is dat ze in principe empirisch toetsbaar is (d.w.z. via toepassing van een wetenschappelijke methodologie en daaruit voortvloeiende evidentie tegensprekelijk/weerlegbaar is).
 • Het gaat om nieuw of gerepliceerd onderzoek dat telkens nuttige informatie oplevert – om de vooruitgang van het wetenschappelijk domein te bevorderen (advancement of science).
 • De publicatie moet gedaan worden in een vorm die andere wetenschappers toelaat de resultaten te verifiëren of gebruiken in een nieuwe studie. Ze moet in principe door alle andere wetenschappers kunnen begrepen worden en beschikbaar zijn – dit sluit betaling niet uit. Daardoor is Engels de internationale voertaal. Ze bevat alle bibliografische data (verwijzingen naar bronnen, ander onderzoek, …).
 • De publicatie werd voor publicatie beoordeeld en aanvaardbaar geacht via peer review.

 

In de praktijk betekent dit dat publicaties met de benaming A1 tot A3 aan de echte criteria van een wetenschappelijke paper beantwoorden.

 

 

Internationale afspraken

A (papers of wetenschappelijke onderzoeksartikels)

A1-publicatie

 • Beantwoorden aan de hiervoor vermelde criteria.
 • Bevatten meestal ongepubliceerd materiaal.
 • Zijn gepeerreviewd of het proces waarbij collega-onderzoekers van hetzelfde domein de publicatie evalueren op zijn wetenschappelijke waarde.
 • De internationaal erkende tijdschriften hebben een ISSN-code.
 • Psychologie-artikels vind je via de ISI Web of Science-databanken:
  • Science Citation Index,
  • Social Science Citation Index,
  • Arts and Humanities Citation Index
  • Het kan gaan om: artikels, systematische reviews zoals meta-analyses, proceedings, letters (snelle mededelingen omwille van hun bijzonder belang), en notes.

 

A2-publicatie

Soms klasseert men systematische reviews hieronder, maar dit is niet meest gebruikelijk. Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in (A1).

 

A3-publicatie

Artikel in een nationaal tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in (A1) of (A2).

 

A4-publicatie

Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in (A1), (A2) of (A3) (noot: zonder peer review).

 

B (books of boeken)

B1-publicatie

Wetenschappelijk boek als auteur of co-auteur, geen (doctorale) dissertaties of conferentie-abstracts. B2-publicatie Hoofdstuk in een wetenschappelijk boek als auteur of co-auteur, geen conferentie proceedings (zie P).

 

B3-publicatie

Boekeditor of co-editor, inclusief conference proceedings (zie hierna).

 

P (proceedings)

P1-publicatie

Proceedings zijn een collectie academische artikels die gepubliceerd werden binnen de context van een academische conferentie en die werden opgenomen in één van de ISI Web of Science-databanken (zie hiervoor); het kan gaan om artikels, review articles, proceedings paper, maar ze zijn niet onder de rubriek A1 opgenomen.

 

C (conference)

C1-publicatie

Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1 of A2 of A3 of P1 (volledige artikels met uitsluiting van abstracts, ongepubliceerde lezingen, posters, …).

 

C3-publicatie

Conference–meeting abstract, ongepubliceerde lezingen, posters, …

 

D (dissertation)

D1-publicatie

Doctoraatsverhandeling (valt ook soms onder C2).

 

V = Varia

V-publicatie

Alle andere publicaties zoals kranten- of magazineartikels, bibliografieën, biografisch items, boekbesprekingen, correcties, redactionele artikels, tentoonstellingsbesprekingen, lemmata, rapporten, tekstedities, theaterbesprekingen, enz.