Fundraiser - steun de vrijheid van meningsuiting!

 

(English below)

(Français en bas)

 

De vrijheid van meningsuiting wordt dezer dagen van alle kanten beschimpt. Soms lijkt het inderdaad alsof er in onze democratische rechtstaat geen ruimte meer is voor een kritische blik.

 

Recent werd ook SKEPP in het vizier genomen. Aanleiding was de publicatie van een artikel in het zomernummer (enkel toegankelijk voor leden, na inloggen op de website) van ons ledenmagazine ‘Wonder en is gheen Wonder’ waarin onder meer de methodes van Carl Van De Velde en zijn gelijknamige “Instituut” op gefundeerde wijze op de korrel werden genomen. Geheel in lijn met de activiteiten van SKEPP, is ‘Wonder en is gheen Wonder’ dat precies tot doel heeft pseudowetenschappelijke en wetenschapsfilosofische onderwerpen en praktijken op kritische wijze te benaderen.

 

Carl Van de Velde  omschrijft zichzelf op zijn website “veruit de voornaamste en hoogst gewaardeerde mentor met betrekking tot professionele en persoonlijke groei” in België (www.carlvandevelde.be). Via zijn “Instituut” biedt hij allerhande seminaries en masterclasses aan met titels als “Master In Results”, “Matrix van leiderschap” en “Opus Omnia”. De seminaries zijn ware massaevenementen met honderden deelnemers en doen sterk denken aan de shows van Tony Robbins (https://www.tonyrobbins.com/).  In een recent persartikel - dat verscheen vóór het artikel in SKEPP - werd Carl Van de Velde trouwens omschreven als de “Vlaamse Tony Robbins” (https://www.tijd.be/ondernemen/management-ondernemerschap/ik-ben-geen-goeroe-ik-heb-een-verhaal-dat-werkt/9983673.html).  

 

In het artikel werden de inhoud van de seminars/masterclasses van Carl Van de Velde en zijn Instituut en de verkooppraktijken waarmee deze aan de man worden gebracht geanalyseerd.  Het betrof (1) een toetsing aan wetenschappelijke criteria volgens Robert Cialdini (6 geheimen van beïnvloeding) en de 9 stappen volgens psycholoog Antony Praktanis en (2) een inhoudelijke beoordeling van een aantal pseudowetenschappelijke theorieën die we aantroffen in zijn cursusmateriaal, zoals daar zijn NLP, het creatieve rechterbrein tegenover het rationele linkerbrein, enzovoort.

 

In plaats van het debat op constructieve wijze aan te gaan, hebben Carl Van De Velde en zijn Instituut de auteurs van het artikel - SKEPP-leden Patrick Vermeren en Bart Van de Ven - prompt gedagvaard en getorpedeerd met een schadevergoeding van maar liefst 400.000 EUR (!).

 

SKEPP kan de poging om haar auteurs monddood te maken niet met lede ogen aanzien. SKEPP steunt Patrick en Bart onvoorwaardelijk en hoopt ook op uw steun om het recht op vrije meningsuiting te laten zegevieren.

 

Herinner u de oproep van onze Australische evenknie ‘Australian Skeptics’ die via een fundraising voldoende middelen verwierven voor de betaling van kosten voor de verdediging van Britt Hermes tegen de naturopaat Colleen Huber. Wij willen hier in België hetzelfde opzetten: uw milde bijdrage om de kosten voor de verdediging te helpen dragen kan worden geleverd via de door SKEPP opgezette crowdfunding-campagne.. Met een bedrag van 50 euro komen we al snel heel ver. Eventuele overschotten zullen worden bijgehouden voor eventuele toekomstige acties tegenover leden of auteurs in ons ledenblad.

 

Klik hier om on-line te betalen, of stort uw bijdrage op deze rekening met mededeling "Fundraiser":

 

BE06 0012 1684 7822

Buiten België:

IBAN BE06 0012 1684 7822
Swift/BIC Code: GEBABEBB


SKEPP vzw
F. Lecharlierlaan 44 bus 10
1090 BRUSSEL
België

 


 

Fundraiser – support freedom of speech!


Freedom of speech is being attacked from all sides these days. Sometimes it feels as if there is no space left for critical consideration in our democratic constitutional state.

SKEPP, the Belgian Skeptic’s branch, has also recently come under fire. The reason for this was the publication of an article in the summer issue (only accessible to members) of our magazine 'Wonder en is gheen Wonder' in which, among other things, the methods of Carl Van De Velde and his eponymous "Institute" were assessed in a well-founded manner. Completely in line with the activities of SKEPP, 'Wonder en is gheen Wonder' is doing exactly what it is supposed to: evaluating pseudo-scientific and scientific-philosophical subjects and practices in a critical manner.

 

Carl Van de Velde describes himself on his website as "by far the most important and highly valued mentor with regard to professional and personal growth" in Belgium (www.carlvandevelde.be). Through his "Institute", he offers all kinds of seminars and master classes with titles such as "Master in Results", "Matrix of leadership", and "Opus Omnia". The seminars are true mass events with hundreds of participants and are strongly reminiscent of shows by Tony Robbins (https://www.tonyrobbins.com/). In a recent news article — which appeared before the article in the SKEPP magazine — Carl Van de Velde was described as the "Flemish Tony Robbins" ("I'm not a guru - I have a story that works" https://www.tijd.be/ondernemen/management-ondernemerschap/ik-ben-geen-goeroe-ik-heb-een-verhaal-dat-werkt/9983673.html).

 

The SKEPP article analysed the content of the seminars and master classes offered by Carl Van de Velde and his Institute, as well as the sales practices used to market them. The article covered (1) an assessment against scientific criteria according to Robert Cialdini (6 secrets of influence—see his book Influence – the Psychology of Persuasion) and the 9 persuasion tactics according to psychologist Antony Praktanis, and (2) a substantive assessment of a number of pseudo-scientific theories that we found in his course material, such as the NLP, the creative right brain vs. rational left brain, and so on.

 

Instead of contributing to the debate in a constructive manner, Carl Van De Velde and his Institute have promptly summoned and torpedoed the authors of the article—SKEPP members Patrick Vermeren and Bart Van de Ven—requesting compensation of no less than 400,000 EUR (!).

SKEPP cannot remain a bystander in this attempt to silence two of its authors. SKEPP supports Patrick and Bart unconditionally and hopes it can count on your support to let the right to free speech prevail.

Remember the call from our Australian counterpart "Australian Skeptics" which, through a fundraising effort, raised sufficient funds to pay for the defence of Britt Hermes against naturopath Colleen Huber. We hope to set up the same type of thing here in Belgium: your modest contribution to help bear the costs of the defence can be donated via the crowdfunding campaign set up by SKEPP. With just 50 euros, we can move quickly and go far. Any surplus will be kept for future actions for members or authors in our member magazine.

You can pay on-line by filling in the fields in below form and confirming (click "Bevestig bijdrage" button), then choosing your payment method. Click here to go to form.

Alternatively you can make a deposit on our bank account adding a note "Fundraiser":

 

IBAN BE06 0012 1684 7822
Swift/BIC Code: GEBABEBB

 

SKEPP vzw
F. Lecharlierlaan 44 bus 10
1090 BRUSSEL
Belgium

 


 

Collecte de fonds - Supportez la liberté d'expression!

 

De nos jours, la liberté d'expression est attaquée de tous les côtés. Cela donne parfois l'impression qu'il n'y a plus vraiment d'espace pour avoir une vision critique dans nos démocraties constitutionnelles.

 

Le SKEPP (qui fédère le scepticisme néerlandophone en Belgique) est actuellement sous pression. En cause : un article dans l'édition d'été de notre magazine "Wonder en is gheen Wonder" ("le mystère n'est pas mystérieux) dans lequel, entre autres choses, nous proposions une évaluation critique et sourcée des méthodes de Carl Van De Velde et de son institut éponyme. En cohérence avec les valeurs du SKEPP, le magazine propose exactement ce qu'il est sensé proposer : l'évaluation critique et scientifique de pratiques et de sujets scientifiques et pseudoscientifiques.

 

Carl Van de Velde se décrit lui-même sur son site comme étant,  "de loin le mentor le plus important et le plus apprécié en matière de développement professionnel et personnel" en Belgique (www.carlvandevelde.be). À travers son "Institut", il propose toutes sortes de séminaires et de masterclasses avec des titres tels que "Master In Results", "Matrix van leidershap" et "Opus Omnia". Les séminaires sont de véritables événements de masse avec des centaines de participants et rappellent fortement les spectacles de Tony Robbins (https://www.tonyrobbins.com/) Dans un article de presse récent - paru avant l'article de SKEPP - Carl Van de Velde a d’ailleurs été qualifié de "Tony Robbins flamand". ("Je ne suis pas un gourou, j'ai un système qui marche" https://www.tijd.be/ondernemen/management-ondernemerschap/ik-ben-geen-goeroe-ik-heb-een-verhaal-dat-werkt/9983673.html)

 

L'article analysait le contenu des séminaires / masterclasses de Carl Van de Velde et de son institut ainsi que les pratiques commerciales avec lesquelles ils sont diffusés vers le public cible. Il s'agissait (1) d'une conformité par rapport à des critères scientifiques selon Robert Cialdini (6 secrets d'influencer) et des 9 étapes selon le psychologue Antony Praktanis et (2) d'une évaluation du contenu d'un certain nombre de théories pseudo-scientifiques que nous avons trouvées dans son matériel de cours, telles que la PNL , le cerveau droit créatif versus le cerveau gauche rationnel, etc.

 

Au lieu de contribuer au débat d'une manière constructive, Carl Van De Velde et son institut ont directement attaqué les deux auteurs de l'article, membres du SKEPP : Patrick Vermeren et Bart Van de Ven, demandant une compensation d'un montant de 400 000 euros (!)

 

Le SKEPP refuse de rester passif face à cette tentative de réduire au silence deux de ses membres. Le SKEPP apportera un soutien inconditionnel à Patrick et à Bart et espère pouvoir compter sur votre support pour l'aider à défendre la liberté d'expression.

 

Rappelons nous l'appel de nos collègues sceptiques australiens qui, grâce à une récolte de fonds, ont rendu possible la la défense en justice de Britt Hermes contre la naturopathe Colleen Huber. Nous espérons fédérer les sceptiques de la même manière en Belgique. Votre modeste contribution à notre crowdfunding permettra de financer la défense de nos auteurs. Si un grand nombre d'entre nous contribuent, par exemple par un don de 50 euros, cela nous permettra déjà de bien avancer. Si les dons devaient s'avérer supérieurs au besoin, l'argent restant sera utilisé pour soutenir les auteurs qui contribuent à notre magazine dans le cas d'un procès. 

 

Vous pouvez payer en ligne si vous remplissez le formulaire en bas (cliquez sur le bouton "Bevestig bijdrage" pour confirmer), puis choisissez une méthode de payement.

Vous pouvez aussi verser une somme sur le compte de SKEPP, avec communication "Fundraiser":

 

BE06 0012 1684 7822

En dehors de la Belgique:

IBAN BE06 0012 1684 7822
Swift/BIC Code: GEBABEBB

 

SKEPP vzw
F. Lecharlierlaan 44 bus 10
1090 BRUSSEL
Belgique