Fundraiser - waarom Bart en Patrick uw financiële steun nodig hebben

(English below: A multimillionaire sues our authors: why Bart and Patrick need your financial support) - Go directly to the contribution form.

(Texte français en bas: Un multimillionnaire poursuit nos auteurs ! Pourquoi Bart et Patrick ont-ils besoin de votre soutien financier ?) - Lien direct vers la page de finance

 


 

Een multimiljonair klaagt onze auteurs aan: waarom Bart en Patrick uw financiële steun nodig hebben - Klik hier om on-line te betalen

 

Het was hartverwarmend om te zien hoeveel steun en geld er werd opgehaald voor de zaak van Britt Marie Hermes (37) die nu in Duitsland woont. Ze was een natuurgeneeskundige (naturopathic) ‘dokter’ tot ze ‘met pensioen ging in 2014’ en alarm sloeg in haar blog www.naturopathicdiaries.com. Ze werd aangeklaagd voor laster en eerroof door de Amerikaanse naturopate Colleen Huber, die de zaak op 24 mei 2019 voor een Duitse rechtbank verloor. Dankzij een actie van de Australische Skeptic's Inc. is meer dan 50.000 euro opgehaald om Britt te helpen verdedigen tegen Huber.
 

Onze auteurs, Patrick Vermeren (56) en Bart Van de Ven (37) worden aangeklaagd door een multimiljonair, Carl Van de Velde - een bedrijfscoach die kleine ondernemingen en zelfstandigen puur goud belooft - en zijn 'Opleidingsinstituut' www.carlvandevelde.be. Hij vervolgt Patrick en Bart wegens eerroof en vraagt nog steeds 400.000 euro schadevergoeding.
 

Naar onze mening is deze actie puur ingegeven door een ‘chilling’ effect of afschrikeffect, dus om sceptici af te schrikken die hun mening geven. Patrick en Bart wonnen de zaak voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Gent. De juridische kosten bedragen tot nu toe 53.000 euro (drieënvijftigduizend!). Carl Van de Velde besliste echter om de zaak voor het Hof van Beroep te brengen. Onze auteurs worden nog maar eens geconfronteerd met langdurige gerechtelijke procedures en nog meer juridische kosten.
 

We doen dan ook een beroep op de (internationale) sceptici om de twee auteurs van SKEPP te steunen en hopen op dezelfde (financiële) steun als Britt Hermes.

 

Meer info over het artikel en de juridische stappen
 

Onze auteurs schreven een skeptisch artikel in ons ledenblad over twee bedrijven die actief zijn op het gebied van human resources die dubieuze theorieën gebruiken, zoals NLP (Neurolinguïstisch Programmeren) en karakterisering van mensen op basis van hun schedel (frenologie) en fysionomie (interpretatie van uiterlijk, in dit geval van gezicht en haar). Een van de twee bedrijven in het voorbeeld was het Carl Van de Velde Trainingsinstituut.
 

De modus operandus van Carl Van de Velde lijkt sterk op die van Tony Robbins (www.tonyrobbins.com) en Amerikaanse tv-predikers. Hij spreekt voor een breed publiek en haalt mensen zover dat ze opgewonden raken en gaan geloven dat ze rijk kunnen worden als ze zijn advies opvolgen.
 

Bart en Patrick hebben - op basis van zorgvuldig onderzoek van meerdere bronnen - kritiek geuit op de inhoud van de pseudowetenschappelijke masterclasses en op de marketingtrucs die Van de Velde gebruikt om deelnemers aan te trekken.
 

Carl Van de Velde en zijn ‘Opleidingsinstituut’ zijn financieel zeer succesvol. Van de Velde gebruikt zijn diepe zakken om critici en skeptici bang te maken en het zwijgen op te leggen. (Internationale) solidariteit tussen sceptici is onze beste garantie om de vrijheid van meningsuiting te behouden en zowel schriftelijk als mondeling skeptisch te blijven.
 

Klik hier om on-line te betalen, of stort uw bijdrage op deze rekening met mededeling "Fundraiser":

 

BE06 0012 1684 7822

Buiten België:

IBAN BE06 0012 1684 7822
Swift/BIC Code: GEBABEBB


SKEPP vzw
F. Lecharlierlaan 44 bus 10
1090 BRUSSEL
België

 

(tekst van eerste fundraiser)

 


 


A multimillionaire sues our authors: why Bart and Patrick need your financial support

 

It was heartwarming to see how much support and funds were raised for the case of Britt Marie Hermes (37) who now lives in Germany. She used to be a naturopathic ‘doctor’ until she ‘retired from the profession in 2014’ and blew the whistle in her blog  www.naturopathicdiaries.com. She was sued for defamation by the American naturopath Colleen Huber, who lost the case before a German Court on May 24th, 2019. Thanks to an action of the Australian Skeptic’s Inc., more than 50.000 euro has been raised to help defend Britt against Huber.
 

Our Belgian authors, Patrick Vermeren (56) and Bart Van de Ven (37) are being sued by a multimillionaire, Carl Van de Velde – a pro-claimed business coach who promises small businesses pure gold – and his ‘Training Institute’ www.carlvandevelde.be – for defamation, claiming 400.000 Euros compensation.
 

In our opinion, this action is purely inspired by a chilling effect, to frighten off skeptics that give their opinion. Patrick and Bart won the case before the Court of First Instance in Ghent, Belgium. So far, legal costs amount to 53.000 euros (fifty-three thousand!). However, Carl Van de Velde decided to bring the case to the Court of Appeal. They are facing lengthy court proceedings and more legal costs.
 

We therefore appeal to the international skeptic community to support the two authors of the Belgian SKEPP and hope to receive the same (financial) support as Britt Hermes.

 

More info on the article and the legal action
 

Our authors wrote a skeptical article in the Belgian SKEPP magazine about two companies active in the field of human resources that use dubious theories such as NLP (Neurolinguistic Programming) and characterization of people based on their skull (phrenology) and physiognomy (interpretation of outward appearance, in this case of face and hair). One of the two companies discussed in the article was about the Carl Van de Velde Training Institute.
 

The modus operandus of Carl Van de Velde is very similar to that of Tony Robbins (www.tonyrobbins.com) and American TV preachers. He speaks to a wide audience and whips people up to the point that they get excited and start believing they can get rich if they follow his advice.
 

Bart and Patrick have – based on careful research of multiple sources - criticized the content of the pseudo-scientific master classes as well as the marketing tricks Van de Velde uses to attract participants.
 

Carl Van de Velde and his ‘Training Institute’ have been very successful financially. Van de Velde uses his deep pockets to scare and silence critics and skeptics. (International) solidarity between skeptics is our best bet in order to preserve the freedom of speech and to remain skeptic both in writing and verbally.

 

You can pay on-line by filling in the fields in the form and confirming (click "Bevestig bijdrage" button), then choosing your payment method. Click here to go to form.

Alternatively you can make a deposit on our bank account adding a note "Fundraiser":

 

IBAN BE06 0012 1684 7822
Swift/BIC Code: GEBABEBB

 

SKEPP vzw
F. Lecharlierlaan 44 bus 10
1090 BRUSSEL
Belgium

 

(the text of the first fundraiser can be found here)
 


 


Un multimillionnaire poursuit nos auteurs ! Pourquoi Bart et Patrick ont-ils besoin de votre soutien financier ?

 

Cela faisait chaud au cœur de voir l'ampleur du soutien et de la collecte de fonds pour Britt Marie Hermes (37 ans) qui vit maintenant en Allemagne. Elle a été "médecin" naturopathe jusqu'à ce qu'elle "prenne sa retraite en 2014" et a donné l'alerte sur son blog www.naturopathicdiaries.com. Elle a été poursuivie pour diffamation par la naturopathe américaine Colleen Huber, qui a perdu l'affaire devant un tribunal allemand le 24 mai 2019. Grâce à une action de l'Australian Skeptic's Inc., plus de 50.000 euros ont été récoltés pour aider à défendre Britt contre Huber.

 

Nos contributeurs belges, Patrick Vermeren (56 ans) et Bart Van de Velde (37 ans) sont poursuivis pour diffamation par un multimillionnaire, Carl Van de Velde - un coach d'affaires populaire qui promet aux petites entreprises de faire exploser leurs gains - et son "Institut de formation" www.carlvandevelde.be. Il réclame 400.000 euros d'indemnités.

 

Selon le SKEPP, cette action vise à avoir un effet de dissuasion envers sceptiques qui donnent leur avis sur ces questions. Patrick et Bart ont gagné l'affaire devant le Tribunal de première instance de Gand, en Belgique. Jusqu'à présent, les frais de justice s'élèvent à 53 000. Cependant, Carl Van de Velde a décidé de porter l'affaire devant la Cour d'appel. Ils sont confrontés à de longues procédures judiciaires et à des frais de justice plus élevés.

 

Nous appelons donc la communauté sceptique internationale à soutenir les deux auteurs belges du SKEPP et espérons générer le même engouement que pour le soutien financier de Britt Hermes.

 

Quelques informations complémentaires concernant l’article et l’action en justice

 

Nos auteurs ont écrit un article sceptique dans le magazine belge SKEPP sur deux sociétés actives dans le domaine des ressources humaines. Ces sociétés utilisent des théories douteuses telles que celles provenant de la PNL (Programmation Neurolinguistique) ainsi que l’attribution de traits de personnalités basée sur leur crâne (phrénologie) ou, également, la physionomie (interprétation de l'apparence extérieure, dans ce cas du visage et des cheveux). L'une des deux sociétés dont il est question dans l'article est l'Institut de formation de Carl Van de Velde.

 

Le modus operandus de Carl Van de Velde est très similaire à celui de Tony Robbins (www.tonyrobbins.com) et des télévangélistes américains. Il s'adresse à un large public et motive brutalement les gens au point qu'ils en deviennent exaltés et commencent à croire qu'ils peuvent devenir riches s'ils suivent ses conseils.

 

Bart et Patrick ont - sur la base d'une recherche minutieuse de multiples sources – ont critiqués le contenu de ces « master classes » pseudo-scientifiques ainsi que les astuces de marketing utilisées par Van de Velde pour attirer les participants.

Carl Van de Velde et son "Institut de formation" ont connu un grand succès financier. Van de Velde utilise ses ressources financières considérables pour effrayer et faire taire les critiques et les sceptiques. La solidarité (internationale) entre sceptiques est notre meilleure chance de préserver la liberté d'expression et de promouvoir le scepticisme, tant par écrit qu'oralement.

 

Vous pouvez payer en ligne si vous remplissez le formulaire (cliquez sur le bouton "Bevestig bijdrage" pour confirmer), puis choisissez une méthode de payement. Voici le lien vers la page de finance

Vous pouvez aussi verser une somme sur le compte de SKEPP, avec communication "Fundraiser":

 

BE06 0012 1684 7822

En dehors de la Belgique:

IBAN BE06 0012 1684 7822
Swift/BIC Code: GEBABEBB

 

SKEPP vzw
F. Lecharlierlaan 44 bus 10
1090 BRUSSEL
Belgique

 

(le texte du premier appel ce trouve ici)

 

Tekst van 1 april 2019 - Text from april 1 2019 - Texte du 1 avril 2019
 

 


De vrijheid van meningsuiting wordt dezer dagen van alle kanten beschimpt. Soms lijkt het inderdaad alsof er in onze democratische rechtstaat geen ruimte meer is voor een kritische blik.
 

Recent werd ook SKEPP in het vizier genomen. Aanleiding was de publicatie van een artikel in het zomernummer (enkel toegankelijk voor leden, na inloggen op de website) van ons ledenmagazine ‘Wonder en is gheen Wonder’ waarin onder meer de methodes van Carl Van De Velde en zijn gelijknamige “Instituut” op gefundeerde wijze op de korrel werden genomen. Geheel in lijn met de activiteiten van SKEPP, is ‘Wonder en is gheen Wonder’ dat precies tot doel heeft pseudowetenschappelijke en wetenschapsfilosofische onderwerpen en praktijken op kritische wijze te benaderen.
 

Carl Van de Velde  omschrijft zichzelf op zijn website “veruit de voornaamste en hoogst gewaardeerde mentor met betrekking tot professionele en persoonlijke groei” in België (www.carlvandevelde.be). Via zijn “Instituut” biedt hij allerhande seminaries en masterclasses aan met titels als “Master In Results”, “Matrix van leiderschap” en “Opus Omnia”. De seminaries zijn ware massaevenementen met honderden deelnemers en doen sterk denken aan de shows van Tony Robbins (https://www.tonyrobbins.com/).  In een recent persartikel - dat verscheen vóór het artikel in SKEPP - werd Carl Van de Velde trouwens omschreven als de “Vlaamse Tony Robbins” (https://www.tijd.be/ondernemen/management-ondernemerschap/ik-ben-geen-goeroe-ik-heb-een-verhaal-dat-werkt/9983673.html).  
 

In het artikel werden de inhoud van de seminars/masterclasses van Carl Van de Velde en zijn Instituut en de verkooppraktijken waarmee deze aan de man worden gebracht geanalyseerd.  Het betrof (1) een toetsing aan wetenschappelijke criteria volgens Robert Cialdini (6 geheimen van beïnvloeding) en de 9 stappen volgens psycholoog Antony Praktanis en (2) een inhoudelijke beoordeling van een aantal pseudowetenschappelijke theorieën die we aantroffen in zijn cursusmateriaal, zoals daar zijn NLP, het creatieve rechterbrein tegenover het rationele linkerbrein, enzovoort.
 

In plaats van het debat op constructieve wijze aan te gaan, hebben Carl Van De Velde en zijn Instituut de auteurs van het artikel - SKEPP-leden Patrick Vermeren en Bart Van de Ven - prompt gedagvaard en getorpedeerd met een schadevergoeding van maar liefst 400.000 EUR (!).
 

SKEPP kan de poging om haar auteurs monddood te maken niet met lede ogen aanzien. SKEPP steunt Patrick en Bart onvoorwaardelijk en hoopt ook op uw steun om het recht op vrije meningsuiting te laten zegevieren.
 

Herinner u de oproep van onze Australische evenknie ‘Australian Skeptics’ die via een fundraising voldoende middelen verwierven voor de betaling van kosten voor de verdediging van Britt Hermes tegen de naturopaat Colleen Huber. Wij willen hier in België hetzelfde opzetten: uw milde bijdrage om de kosten voor de verdediging te helpen dragen kan worden geleverd via de door SKEPP opgezette crowdfunding-campagne.. Met een bedrag van 50 euro komen we al snel heel ver. Eventuele overschotten zullen worden bijgehouden voor eventuele toekomstige acties tegenover leden of auteurs in ons ledenblad.
 

Klik hier om on-line te betalen, of stort uw bijdrage op deze rekening met mededeling "Fundraiser":

 

BE06 0012 1684 7822

Buiten België:

IBAN BE06 0012 1684 7822
Swift/BIC Code: GEBABEBB


SKEPP vzw
F. Lecharlierlaan 44 bus 10
1090 BRUSSEL
België

 


 


Fundraiser – support freedom of speech!


Freedom of speech is being attacked from all sides these days. Sometimes it feels as if there is no space left for critical consideration in our democratic constitutional state.

SKEPP, the Belgian Skeptic’s branch, has also recently come under fire. The reason for this was the publication of an article in the summer issue (only accessible to members) of our magazine 'Wonder en is gheen Wonder' in which, among other things, the methods of Carl Van De Velde and his eponymous "Institute" were assessed in a well-founded manner. Completely in line with the activities of SKEPP, 'Wonder en is gheen Wonder' is doing exactly what it is supposed to: evaluating pseudo-scientific and scientific-philosophical subjects and practices in a critical manner.

 

Carl Van de Velde describes himself on his website as "by far the most important and highly valued mentor with regard to professional and personal growth" in Belgium (www.carlvandevelde.be). Through his "Institute", he offers all kinds of seminars and master classes with titles such as "Master in Results", "Matrix of leadership", and "Opus Omnia". The seminars are true mass events with hundreds of participants and are strongly reminiscent of shows by Tony Robbins (https://www.tonyrobbins.com/). In a recent news article — which appeared before the article in the SKEPP magazine — Carl Van de Velde was described as the "Flemish Tony Robbins" ("I'm not a guru - I have a story that works" https://www.tijd.be/ondernemen/management-ondernemerschap/ik-ben-geen-goeroe-ik-heb-een-verhaal-dat-werkt/9983673.html).

 

The SKEPP article analysed the content of the seminars and master classes offered by Carl Van de Velde and his Institute, as well as the sales practices used to market them. The article covered (1) an assessment against scientific criteria according to Robert Cialdini (6 secrets of influence—see his book Influence – the Psychology of Persuasion) and the 9 persuasion tactics according to psychologist Antony Praktanis, and (2) a substantive assessment of a number of pseudo-scientific theories that we found in his course material, such as the NLP, the creative right brain vs. rational left brain, and so on.

 

Instead of contributing to the debate in a constructive manner, Carl Van De Velde and his Institute have promptly summoned and torpedoed the authors of the article—SKEPP members Patrick Vermeren and Bart Van de Ven—requesting compensation of no less than 400,000 EUR (!).

SKEPP cannot remain a bystander in this attempt to silence two of its authors. SKEPP supports Patrick and Bart unconditionally and hopes it can count on your support to let the right to free speech prevail.

Remember the call from our Australian counterpart "Australian Skeptics" which, through a fundraising effort, raised sufficient funds to pay for the defence of Britt Hermes against naturopath Colleen Huber. We hope to set up the same type of thing here in Belgium: your modest contribution to help bear the costs of the defence can be donated via the crowdfunding campaign set up by SKEPP. With just 50 euros, we can move quickly and go far. Any surplus will be kept for future actions for members or authors in our member magazine.

You can pay on-line by filling in the fields in below form and confirming (click "Bevestig bijdrage" button), then choosing your payment method. Click here to go to form.

Alternatively you can make a deposit on our bank account adding a note "Fundraiser":

 

IBAN BE06 0012 1684 7822
Swift/BIC Code: GEBABEBB

 

SKEPP vzw
F. Lecharlierlaan 44 bus 10
1090 BRUSSEL
Belgium

 


 


Collecte de fonds - Supportez la liberté d'expression!

 

De nos jours, la liberté d'expression est attaquée de tous les côtés. Cela donne parfois l'impression qu'il n'y a plus vraiment d'espace pour avoir une vision critique dans nos démocraties constitutionnelles.

 

Le SKEPP (qui fédère le scepticisme néerlandophone en Belgique) est actuellement sous pression. En cause : un article dans l'édition d'été de notre magazine "Wonder en is gheen Wonder" ("le mystère n'est pas mystérieux) dans lequel, entre autres choses, nous proposions une évaluation critique et sourcée des méthodes de Carl Van De Velde et de son institut éponyme. En cohérence avec les valeurs du SKEPP, le magazine propose exactement ce qu'il est sensé proposer : l'évaluation critique et scientifique de pratiques et de sujets scientifiques et pseudoscientifiques.

 

Carl Van de Velde se décrit lui-même sur son site comme étant,  "de loin le mentor le plus important et le plus apprécié en matière de développement professionnel et personnel" en Belgique (www.carlvandevelde.be). À travers son "Institut", il propose toutes sortes de séminaires et de masterclasses avec des titres tels que "Master In Results", "Matrix van leidershap" et "Opus Omnia". Les séminaires sont de véritables événements de masse avec des centaines de participants et rappellent fortement les spectacles de Tony Robbins (https://www.tonyrobbins.com/) Dans un article de presse récent - paru avant l'article de SKEPP - Carl Van de Velde a d’ailleurs été qualifié de "Tony Robbins flamand". ("Je ne suis pas un gourou, j'ai un système qui marche" https://www.tijd.be/ondernemen/management-ondernemerschap/ik-ben-geen-goeroe-ik-heb-een-verhaal-dat-werkt/9983673.html)

 

L'article analysait le contenu des séminaires / masterclasses de Carl Van de Velde et de son institut ainsi que les pratiques commerciales avec lesquelles ils sont diffusés vers le public cible. Il s'agissait (1) d'une conformité par rapport à des critères scientifiques selon Robert Cialdini (6 secrets d'influencer) et des 9 étapes selon le psychologue Antony Praktanis et (2) d'une évaluation du contenu d'un certain nombre de théories pseudo-scientifiques que nous avons trouvées dans son matériel de cours, telles que la PNL , le cerveau droit créatif versus le cerveau gauche rationnel, etc.

 

Au lieu de contribuer au débat d'une manière constructive, Carl Van De Velde et son institut ont directement attaqué les deux auteurs de l'article, membres du SKEPP : Patrick Vermeren et Bart Van de Ven, demandant une compensation d'un montant de 400 000 euros (!)

 

Le SKEPP refuse de rester passif face à cette tentative de réduire au silence deux de ses membres. Le SKEPP apportera un soutien inconditionnel à Patrick et à Bart et espère pouvoir compter sur votre support pour l'aider à défendre la liberté d'expression.

 

Rappelons nous l'appel de nos collègues sceptiques australiens qui, grâce à une récolte de fonds, ont rendu possible la la défense en justice de Britt Hermes contre la naturopathe Colleen Huber. Nous espérons fédérer les sceptiques de la même manière en Belgique. Votre modeste contribution à notre crowdfunding permettra de financer la défense de nos auteurs. Si un grand nombre d'entre nous contribuent, par exemple par un don de 50 euros, cela nous permettra déjà de bien avancer. Si les dons devaient s'avérer supérieurs au besoin, l'argent restant sera utilisé pour soutenir les auteurs qui contribuent à notre magazine dans le cas d'un procès. 

 

Vous pouvez payer en ligne si vous remplissez le formulaire en bas (cliquez sur le bouton "Bevestig bijdrage" pour confirmer), puis choisissez une méthode de payement.

Vous pouvez aussi verser une somme sur le compte de SKEPP, avec communication "Fundraiser":

 

BE06 0012 1684 7822

En dehors de la Belgique:

IBAN BE06 0012 1684 7822
Swift/BIC Code: GEBABEBB

 

SKEPP vzw
F. Lecharlierlaan 44 bus 10
1090 BRUSSEL
Belgique

 


 

Totaal bedrag