Generatieverschillen op het werk. Mythe of realiteit? (Macarena Soto Ferri)

De multigenerationele omgeving in bedrijven wordt heden ten dage gezien als een nieuwe diversiteitsuitdaging voor HR in organisaties over de hele wereld. Artikelen, boeken, lezingen en zelfs TED-talks van experts, beweren dat veteranen, babyboomers, X’s en millennials anders moeten worden behandeld omdat ze zich anders verhouden tot werk. Op basis daarvan besteden organisaties ongekende hoeveelheden tijd en geld aan trainingsprogramma’s en interventies om met deze generatieverschillen om te gaan. Gelukkig nuanceert de wetenschap het begrip generatieverschillen als probleem in toenemende mate. In dit artikel worden de contra-intuïtieve resultaten van een zeer degelijke en betrouwbare studie gepresenteerd.

 

Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over generatieverschillen?

Costanza en collega’s (2012) hebben de eerste bekende kwantitatieve meta-analyse gepubliceerd in het Journal of Business and Psychology. Meta-analyses zijn omvangrijke onderzoeken die systematisch alle beschikbare wetenschappelijke gegevens bekijken, met uitsluiting van onbetrouwbare studies, en empirische bevindingen kritisch evalueren en wegen, om zeer betrouwbare conclusies te kunnen trekken. Ze hebben 265 artikelen onder de loep genomen, en daaruit 20 zeer betrouwbare onderzoeken geselecteerd waarbij bijna 20.000 werknemers waren betrokken, om te kunnen beoordelen of generatieverschillen een effect hebben op de werktevredenheid, de commitment aan de organisatie en de intentie tot baanverandering. De vier verschillende generaties werknemers die in ogenschouw werden genomen, waren Traditionals, Baby Boomers, Generation X en Millennials.

 

In tegenstelling tot de veelgehoorde claims over generatieverschillen, hebben ze verrassend genoeg geconstateerd dat er geen significante verschillen zijn in arbeidssatisfactie, commitment en intentie om van baan te veranderen, die kunnen worden verklaard door de generatie waar men deel van uitmaakt. Oudere werknemers waren iets meer tevreden dan jongere werknemers en hadden minder kans om hun baan te verlaten; maar dit werd verklaard door het verschil in leeftijd of duur van het dienstverband van de werknemers, niet door de generatieverschillen. Met andere woorden, naarmate de werknemers ouder worden en hun loopbaan vordert, krijgen ze in hun banen vaak een grotere mate van autonomie, variatie en taakinhoud, waardoor het werkplezier kan toenemen. Wat het commitment aan de organisatie betreft, was er geen significant verschil tussen oudere en jongere generaties. Samenvattend laten de resultaten zien dat de verschillen hoogstwaarschijnlijk worden veroorzaakt door andere factoren dan door generatieverschillen.

 

Praktijktips voor je training

Zeker, mensen uit verschillende generaties zien de wereld verschillend, maar ze hebben niet ene verschillende houding ten opzichte van werk. Het multigenerationele personeelsbestand is geen echt probleem. “Generationele experts” hebben een generatiehysterie gecreëerd, ze overdrijven de multigenerationele gevolgen die ze groter maken dan ze in werkelijkheid zijn. Ze verkopen oplossingen voor problemen die niet wetenschappelijk zijn geverifieerd. Daarom is het belangrijk om te onthouden, dat u uw beleid niet moet baseren op verschillende generatiewaarden. In plaats van veel tijd en geld te investeren in het implementeren van interventies of trainingsprogramma’s om werknemers bewust te maken van waargenomen generatieverschillen, moet u weten dat onderzoek het idee niet ondersteunt dat jobtevredenheid, commitment en intentie tot vertrek worden beïnvloed door hun generatie. In plaats van te vertrouwen op een mythe waar geen bewijs voor is, en er van uit te gaan dat generatieverschillen de kern van het probleem vormt, kunt u beter een behoeftenanalyse uitvoeren om de verschillen tussen individuen aan te pakken en interventies ontwikkelen op basis van de unieke kenmerken die kunnen worden vastgesteld.

 

Kortom, om de productiviteit te verhogen en de efficiëntie van zowel het bedrijf als de werknemers te maximaliseren, moet eerst inzicht worden verkregen in individuele en groepsverschillen en moet worden geleerd hoe om te gaan met elke werknemer of groep werknemers in plaats van te vertrouwen op ongefundeerde generatiekloven.

 

Referenties

Costanza, D.P., Badger, J.M., Fraser, R.L., Severt, J.B., & Gade, P.A. (2012). Generatieverschillen in werkgerelateerde attitudes: een meta-analyse. Journal of Business and Psychology.

 

Vertaling van Macarena Soto Ferri: "Generational differences at work. Myth or reality?" (nov. 2015) door Maarten Freriks. Het onderzoek waar dit artikel op is gebaseerd, kan gevonden worden op Springer.com