UFO als cultuurervaring (deel II)

06-07-2009

-

door
5 minuten
Leestijd:
Waarneming: Vrijdag 8 augustus 1997, omstreeks half twaalf ’s avonds zagen wij een hoogst eigenaardig lichtverschijnsel aan de nachtelijke hemel. Het bewoog helemaal niet als een vliegtuig, het was zeker geen meteoor en de overvliegende Mir was het ook al niet. Gedurende enige tijd hebben wij kunnen volgen hoe dit verschijnsel zich verplaatste op grote hoogte. Het licht bewoog zich met horten en stoten en veranderde van kleur. De lichtstip verplaatste zich dan een snel, dan eens langzaam. De kleuren veranderde van gelig naar blauwig-roze. Geen idee wat het geweest kan zijn. Aldus een van de vele waarnemingen die UFO-Belgium aankrijgt.

Wie zich, zoals ik, meer dan een kwart eeuw met het raadsel van het UFO-fenomeen heeft beziggehouden, kijkt van dergelijke berichten niet meer op. Het nog steeds niet verklaarde hemelverschijnsel dat wij gemakshalve maar ’UFO’ (Unidentified Flying Objects) noemen is geen uitvinding uit onze tijd. Zijn optreden werd al voor de jaartelling vastgesteld en beschreven. Het Christendom baseert zich zowaar op de verschijning van een ’UFO’ boven het Midden-Oosten. Tegelijkertijd is het UFO-fenomeen een veelkoppige draak, want de verschijningen kunnen – net als de meldingen zelf – allerlei vormen aannemen; bollen, schijven, sigaren, sterren, driehoeken, kruisen, raketvormige enz.. En ja ook toestellen met vreemde wezens worden wereldwijd gemeld. Er spelen zich af en toe vreemde dingen aan onze hemel af. Daaraan hoeft niet te worden getwijfeld. Maar niet alles is zoals het schijnsel toont. De grootste ’stoorfactor’ bij het onderzoek van vreemde hemelverschijnselen is de mens zelf!! Zowel de ooggetuige als de onderzoeker kunnen bevooroordeeld zijn, of het voorval op een wijze presenteren die hen het best past.

Uniek en Ongewoon

Wat weten serieuze UFO-onderzoekers momenteel zeker over de door hen onderzochte vreemde hemelverschijnselen ? Als we de diverse recente Europese onderzoekingen bekijken kan het volgende als algemeen geldend worden beschouwd. Het moderne UFO-onderzoek moet onder ogen zien dat een opvallend hoog percentage UFO-meldingen te maken heeft met grappenmakerij. Tel daarbij een groot aantal misinterpretaties bij natuur of astronomische verschijnselen en mensen met psychologisch afwijkend gedrag, dan blijven er maar weinig ernstig te nemen UFO-waarnemingen over. Dat stemt evenwel overeen met hetgeen wij van een uitzonderlijk en vreemd verschijnsel mogen verwachten. UFO’s zijn en blijven immers unieke en ongewone hemelverschijnselen.

Psychotrauma

Dr. Alexander Keul uit Oostenrijk heeft onlangs tesamen met de Brit Ken Phillips een onderzoek openbaar gemaakt van getuigen van zogenaamde ’Nabije Ontmoetingen’ met UFO’s en UFO-wezens. Meer dan 60 % van de waarnemers van deze Close Encounters in Oostenrijk en Engeland had reeds voor hun nabije UFO-ontmoeting andere paranormale ervaringen gehad. Uit onderzoek blijkt verder dat een doorsnee burger, net zo gemakkelijk als een echte UFO-getuige’, een ’geloofwaardige UFO- melding’ kan fantaseren. Onder invloed van hypnotische suggestie blijken nagenoeg alle mensen dezelfde soort van UFO-visualisering te beleven. Daarmee wordt aangetoond dat het UFO-fenomeen is ingeburgerd en bij veel mensen tot standaard voorstellingen heeft geleid. Martin L. Slough van de Engelse onderzoeksgroep ’Bufora’ merkte daarover op, dat UFO’s geen natuurkundig vraagstuk voorstellen, maar een sociaal psychologische fenomeen zijn. Alles hangt samen met onze voorstelling van het leven.

UFO’s zijn niet alleen visuele prikkels en objecten die men louter waarnemen kan. UFO-waarnemingen veranderen mensen en hun houding ten aanzien van het leven. De Amerikaanse professor J. Allen Hynek sprak voor vele jaren over de UFO-ervaring, die de persoonlijke prioriteiten veranderen.’ In zekere zin stellen UFO-ervaringen een duidelijk religieuze belevenis voor. Het onbekende en verrassend hemellicht roept vragen op over onszelf en onze plaats in ruimte en tijd. Een ’nieuw bewust-zijn’ dus, dat bovendien niet vreemd is aan de achtergrond van de ’New Age’ beweging. De Franse onderzoeker Bertrand Meheust ziet dan ook veel overeenkomsten tussen religieuze sekten en UFO-belevenissen. Hij zegt: ’De meerderheid van de mensen gelooft in UFO’s en kontakten met buitenaardsen. Maar hoe komt het dat volkomen oprechte mensen zulke nonsens over UFO-kontakten kunnen vertellen? Voor deze mensen betekenen UFO’s zoveel als buitenaardse beschermengelen, die ons deelachtig willen maken aan een ’hogere kosmische orde’ en die ons (net als Jezus Christus ’oneindig liefhebben’. Deze spacebrothers moeten onze alledaagse problemen maar zien op te lossen. Zij personaliseren ’de Waarheid’, die (fanatiek) moet worden uitgedragen. Een kosmische kapstok, waar vooral veel slecht geïnformeerde ontkerkelijkten hun onzekerheden aan ophangen. UFO’s zijn voor hen een religieus realiteitsconcept! Voor degenen die – zonder naar verdere bewijzen te vragen – geloven in buitenaardsen, is een UFO een vehikel, dat hun verlangen naar een hogere, liefdevolle, kosmische intelligentie met positief leiderschap stift. De zwendel van de democratie en de verloedering van het leiderschap is daaraan in hoge mate debet. De beeldvorming die daarbij wordt gebruikt, stamt echter uit de pennen van media. Toen het geloof in buitenaardse UFO-reizigers de kop op stak (rond 1950) werd de wereld overstroomd met berichten over vliegende schotels, nieuwe raketten, ruimtevaart en de gevaren van de nucleaire technologie. ’Flash Gordon’ en ’Mr. Spock hebben naar mijn mening tot dusver meer gedaan voor het geloof in buitenaardsen, dan contact figuren zoals Adamski, Van Tassel de Hills Meier, enz...

Ruimteschepen

De bioscoop (en tegenwoordig, de videoband) heeft onze waarneming van het UFO-fenomeen gestileerd. Dat er geen wetenschappelijk concept klaarligt voor ruimtereizen door het heelal, wordt echter al te gemakkelijk vergeten. De afstand door tijd en ruimte lijkt daarvoor nog veel te groot. Waar alle energie hiervoor vandaan moet komen is een alomvattend breekpunt. Dat de vele honderden UFO’s die per jaar over de gehele wereld worden gemeld, buitenaardse ruimteschepen zouden zijn, is even onwaarschijnlijk, als de bewering, dat alle kevers meikevers zijn!!!. Een logica die iedereen zou moeten kunnen volgen. De paradox schuilt hierin, dat niet valt uit te sluiten dat er buitenaardse beschavingen bestaan. Deze kunnen beschikken over een even hoge of een hogere trap van ontwikkeling als de onze. Het is niet uit te sluiten dat dergelijke beschavingen door de ruimte zouden reizen. De enorme inspanningen die zij zich daartoe moeten getroosten, maakt het nogal onwaarschijnlijk, dat zij;

  • de Aarde snel kunnen bereiken.
  • hier in zo grote getalen in veelsoortige UFO-voertuigen opduiken. Hun schijnbaar zinloze activiteiten, zoals het tijdelijk wegvoeren van Aardbewoners, het onderzoek of gewoon laten schrikken van mensen die ’s avonds hun hond uitlaten staat haaks op elk wetenschappelijk onderzoek. Desondanks geloven tienduizenden, doorgaans kritische mensen in hun aanwezigheid en hun edelmoedige hulpvaardigheid.

Psychische existentie

Wat moeten wij met UFO’s aanvangen? Wat moeten wij van UFO’s denken? De Ufologie, de miniwetenschap die zich over UFO’s heeft ontfermd, is er na vijftig jaar niet in geslaagd het fenomeen afdoende te verklaren. Bovendien zijn sceptici, die het bestaan van UFO’s op voorhand afwijzen, er ook niet in geslaagd te bewijzen dat vreemde hemelverschijnselen niet bestaan. Een beter bewijs voor de psychische existentie van het UFO- fenomeen kan daarmee niet worden geleverd! UFO’s betreffen veel minder materiële objecten aan de hemel, als wel hun psychische interpretatie. Het gaat om mensen en hun oordelen. Dat tegenwoordig zowaar een jonge garde enthousiastelingen staat te popelen om opnieuw het ’UFO- wiel’ uit te vinden, lijkt voor serieuze onderzoekers tragisch, maar past bij de geschiedenis van het UFO-fenomeen. De historie dreigt zich inderdaad te herhalen. Het fenomeen vormen een ’modus vivendi’ waarnaar alle betrokkenen zich moeten schikken. Vooral, omdat U.F.O bestaan.


Bron : "50 jaar ufologie, de waarheid nabij"

DEEL I van dit artikel, KLIK HIER.

 

Authors
Marc Broux
Publicatiedatum
06-07-2009