kloptdatwel

Subscribe to kloptdatwel feed
Updated: 6 min 33 sec ago

Stichting Stop5GNL verliest kort geding tegen de Staat

6 hours 3 min ago

Vanochtend diende het kort geding dat de Stichting Stop5GNL had aangespannen tegen de staat waarin ze eiste dat veilingen van de frequenties voor de ‘uitrol’ van 5G zouden worden opgeschort. Volgens de stichting zou de overheid niet voldoende gedaan hebben om vast te stellen dat de introductie van 5G ongevaarlijk is. Volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag zijn er echter onvoldoende redenen voor zo'n opschorting omdat het er naar uitziet dat de overheid gewoon netjes afgaat op wat deskundigen adviseren en daarbij:

zijn er geen aanwijzingen dat de deskundigen waarop de Staat zich verlaat, onzorgvuldig te werk zijn gegaan en geen oog hebben gehad voor kritiek op de introductie van 5G. De Staat heeft aangegeven dat hij blijft controleren of de ICNIRP-limieten niet worden overschreden en zal ingrijpen als dit wel het geval is. Ook heeft de Staat verklaard te zullen ingrijpen als nieuwe inzichten tonen dat de gehanteerde limieten zelf moeten worden aangepast.

Terecht merkte de rechter op dat een kort geding niet het aangewezen platform is om te gaan uitmaken wie er gelijk heeft: de gevestigde wetenschappers en wetenschappelijke instituten en organisaties waarop de Staat bouwt, of de rapporten, artikelen en petities waarmee de antistralingsgroepen lopen te zwaaien. Twee van die laatste zaken die Stop5GNL had ingebracht werden expliciet genoemd tijdens de uitspraak (die online te volgen was): het BioIniative Report en het 5G Appeal.
Het eerste is een rapport dat door onze Gezondheidsraad nogal is afgeschoten en dat 5G Appeal is voornamelijk ondertekend door de bekende stralingsangstaanjagers. Wat mij opviel is dat er bij de Nederlandse ondertekenaars recent veel nieuwe namen zijn bijgekomen, vooral medici. Maar wie even kijkt om wat voor soort artsen het gaat, komt tot de conclusie dat het in bijna alle gevallen om homeopaten en natuurartsen gaat. Deze zijn aangesloten bij de AVIG, die recent bekend maakte het kort geding te steunen, dus vreemd is dat niet.

Bij de AD Live Nieuws Update mocht ik ook nog even kort commentaar geven. Uit het commentaar van de vertegenwoordigster van Stichting Stop5GNL maak ik niet op dat ze het er nu maar bij laten zitten. Wordt dus vast vervolgd...

The post Stichting Stop5GNL verliest kort geding tegen de Staat appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (21-2020)

Sat, 23/05/2020 - 06:17


Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

en dan is er in Ecuador ook nog een Rooms Katholieke bisschop die er bij de regering op aandringt om chloordioxide (als MMS waarschijnlijk) te gaan onderzoeken, zoals Fiona Pettit O'Leary op Twitter bericht:

In de NRC vandaag een heel stel artikelen over complotten:

En tot slot een aardig gesprek met Theo Meder, kenner van volks- en broodje-aapverhalen, waarin o.a. zijn ervaringen met Janet Ossebaard in aan de orde komen.

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (21-2020) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (20-2020)

Sat, 16/05/2020 - 06:00


Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

En luister eens naar the European Skeptics Podcast:

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (20-2020) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (19-2020)

Sat, 09/05/2020 - 06:31

 

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (19-2020) appeared first on Kloptdatwel?.

Over het o zo controversiële placebo-effect

Fri, 08/05/2020 - 11:08

Cees Renckens schrijft columns voor Kloptdatwel. Van 1988 tot 2011 was hij voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Foto: Klaas Jaarsma

Heel vaak heb ik gediscussieerd met beoefenaren of gelovige gebruikers van alternatieve geneeswijzen en vroeg of laat komen dan steevast de zegeningen van het placebo-effect aan de orde. De tevreden gebruikster (het zijn meest vrouwen) die onvoldoende overtuigende argumenten ten gunste van de geneeswijze kan inbrengen, komt dan menigmaal met de bevrijdende kreet ‘maar wat maakt het uit als het een placebo-effect is? Ik ben ermee geholpen’. Ik wordt dan altijd erg moe en tracht hen wijs te maken dat de behandelende kwakzalvers eigenlijk altijd ervan overtuigd zijn dat hun geneeswijze echt werkzaam is en in wetenschappelijk onderzoek beter scoort dan een placebo, precies zoals in de reguliere geneeskunde als eis wordt gesteld. Zij zijn beledigd als hun favoriete geneeswijze wordt gereduceerd tot placebo-effect.

Over het placebo-effect zijn inmiddels bibliotheken vol geschreven en de mening dat dit een reëel effect is wordt breed gedragen. Toch zij er gereputeerde onderzoekers, die helemaal niet zo overtuigd zijn van het bestaan van dit effect, want er zijn maar weinig goede onderzoeken gedaan met een opzet waarin een patiëntengroep op drie wijzen wordt vervolgd: een derde krijgt een werkzaam middel, een derde krijgt een placebo en de resterende derde krijgt in het geheel geen behandeling. Een overzicht van de resultaten van dergelijk onderzoek is ontnuchterend door de placebo-gelovigen: de verschillen tussen beide laatste groepen zijn marginaal. De Deense auteurs gaven als titel van hun artikel: ’Is the placebo powerless?'

Een andersoortige bedenking die tegen het gebruik van placebo’s wordt aangevoerd, is dat het een vorm van bedrog is, die op gespannen voet staat met de medische ethiek en die niet past in een volwassen relatie tussen arts en patiënt, die immers wordt gekenmerkt door shared decision making. De gemiddelde patiënt wordt natuurlijk kwaad als hij erachter komt te zijn afgescheept met een onwerkzaam middel en zo zou ik zelf ook reageren.
Een artikel in de Volkskrant van 22 april (45 neppillen voor slechts € 19,95) bericht over een aanpak die wellicht aan dit bedrog om bestwil een einde kan maken. Want wat is het geval? In een Duits onderzoek onder 127 personen met depressieve klachten ten gevolge van chronische rugpijn werd een redelijk groot effect op de stemming gezien van het slikken van zogenaamde open placebo’s: een inert middel, waarvan de patiënt ook weet dat er geen werkzame stof in aanwezig is.

De theoretische basis van dit type verrassende research wordt sinds jaar en dag geleverd door de onderzoeksgroep van Ted Kaptchuk (1947), sinds geruime tijd verbonden aan Harvard University en de NCCIH (voorheen NCCAM). Deze bepaald niet onomstreden sympathisant van alternatieve geneeswijzen was in zijn studententijd actief in de SDS, een radicale studentenbeweging en vertrok later naar Macau waar hij zich twee jaar in de acupunctuur verdiepte, welke naaldkunst hij vervolgens jarenlang ging praktiseren. Hij is geen medicus en slaagde erin diverse instanties en tijdschrift-redactie wijs te maken dat hij een gekwalificeerd academicus was, maar op de keper beschouwd is hij nergens verder gekomen dan een Bachelors diploma. Deze titelfraude werd fraai en minutieus aan het licht gebracht door Kimball Atwood, een Amerikaans anesthesist, die schrijft op de website van Science Based Medicine.

Kaptchuck zat als adviseur van de NCCAM dicht bij het vuur en bekwaamde zich grondig in de klinische epidemiologie, waarna hij de ene onderzoek beurs na de andere binnensleepte, hetgeen uiteindelijk leidde tot onderzoek waarin hij aantoonde dat ook ‘open placebo’s’ een zinvol effect kunnen hebben. De verschillen tussen reguliere en alternatieve geneeskunde worden door hem gebagatelliseerd met argumenten van wetenschapsfilosofische aard. Meer dan 200 artikelen van zijn hand verschenen inmiddels in zowel slechte als toonaangevende medische tijdschriften, tot het NEJM aan toe. Ook in ons eigen Medisch Contact wordt af en toe gerefereerd aan Kaptchucks ontdekkingen.

Al dit onheil is gevolg van de zeer laagdrempelig toegekende NCIH-onderzoek beurzen, zolang het maar over alternatieve geneeskunde gaat. Onderzoekers van het kaliber Kaptchuck weten van malligheid niet meer wat ze voor onderzoek kunnen bedenken om hun deel uit die die geldstroom (meer dan 130 miljoen dollar per jaar) binnen te halen. Een feestcommissie op zoek naar een feest, zou onze minister-president zeggen. Het onderzoek naar de open placebo’s is daarvan een curieus voorbeeld.

De Volkskrant citeerde de psychiater in opleiding Roel Mocking, die deze benadering ‘superinteressant en heel innovatief’ noemde. En – nog erger – de aan het Amsterdam UMC verbonden psychiater Christiaan Vinkers gaat deze methode gebruiken bij patiënten met ‘milde depressies’, dezelfde categorie, waarvoor het st-Janskruid wel wordt voorgeschreven.
Vinkers is kritisch, want hij noemde het bewijs dat open placebo’s bij ernstige depressies zouden werken ‘erg dun’. Dat lijkt mij te zwak uitgedrukt: er moet al gerede twijfel bestaan of placebo’s überhaupt wel werken, maar dat er na het weglaten van de leugenachtige aanprijzingen die bij de normale placebo-benadering horen, nog enig effect overblijft dat is toch wel uitgesloten. Als er al een serieus te nemen placebo-effect bestaat, dan neemt de grootte ervan natuurlijk af als op deze wijze de verwachting van een nuttig effect wordt afgezwakt.

De heer Kaptchuck kan ons nog meer vertellen: hij is erin geslaagd een idee dat elke redelijk denkende medicus als absurd zal voorkomen te promoveren tot ‘controversieel’. Want vrijwel alle research over dit onderwerp komt uit Kaptchucks groep en hoe betrouwbaar zullen de gerapporteerde resultaten zijn bij zulke hardcore aanhangers van deze ‘innovatieve geneeskunde’? Vooringenomenheid ten gunste van de eigen hypothese kan de waardering van gerapporteerde effecten gemakkelijk beïnvloeden, zeker als het – zoals ook hier – gaat om subjectieve uitkomsten.
Meer onderzoek is nodig, zo wordt er hier en daar beweerd. Welnu, ik dacht het niet. Beste Vinkers, stop s.v.p. onmiddellijk met die kwakzalverij in uw Amsterdam UMC! Uw depressieve patiënten hebben het waarachter al moeilijk genoeg.

The post Over het o zo controversiële placebo-effect appeared first on Kloptdatwel?.

Corona en ongecijferdheid

Thu, 07/05/2020 - 06:00

Twee Californische artsen, Dan Erickson en Artin Massihi, wekten veel opschudding met twee Youtube-films van samen zeventig minuten waarin ze beginnen met te betogen dat de sterftekans ten gevolge van Covid-19 slechts 0,1 procent is of misschien daar nog ver onder. Ze geven de cijfers van 21 april 2020 voor de staten Californië en New York als voorbeeld.

Rekent u even mee? Voor het gemak rond ik hun cijfers even wat af, zodat u het zonder calculator kunt volgen. In Californië waren er 300.000 personen getest op de aanwezigheid van het virus SARS-CoV-2, en 30.000 bleken positief. Er waren 1200 personen overleden aan de ziekte COVID-19. Dus in Californië waren er 10 procent zieken, maakt 4 miljoen Californische COVID-19-lijders. Die 1200 doden waren slechts 0,03 procent van het aantal zieken. Dus de sterftekans bij COVID-19 is 0,03 procent, dat is nog minder dan die bij griep. Voor de staat New York kwamen ze op een totale sterftekans van 0,1 procent, te weten 19.000 doden (op 21 april 2020) op een bevolking van 19 miljoen.

De dokters maakten twee kokkerds van fouten. Zag u ze ook?

In de eerste plaats extrapoleerden ze het voorkomen van ziekte bij de geteste groep naar de hele populatie. Maar testen gebeurt alleen als er een reden voor is, bijvoorbeeld als de patiënt koorts of ademnood heeft of hoest, dan wel recent in contact is geweest met COVID-19-lijders. De dokters bespreken ook hun eigen cijfers (ze hebben een privékliniekje), en in dat kliniekje word je alleen maar getest als je symptomen hebt. Dan is extrapolatie onjuist. Je mag best van een steekproef naar een hele populatie extrapoleren, maar dan moet je steekproef wel aselect uit de hele populatie getrokken zijn, en natuurlijk voldoende groot zijn (met 500 à 1000 zieken in je aselecte steekproef kun je al een aardige slag doen naar het percentage zieken in de totale populatie). Zou dat niet worden onderwezen bij de medische opleiding?

De tweede fout zag u misschien niet zitten. De dokters verzuimden om de sterfte in de geteste groep óók te extrapoleren. U zal zeggen dat dat niet verkeerd is, maar het is natuurlijk wel vreselijk inconsequent. Het gevolg is dat er volgens hun model in de geteste groep (300.000 personen) 0,03 procent (is 90) verwachte COVID-19 doden waren. Er zijn dus 1110 (1200 min 90) personen in Californië overleden puur en alleen doordat ze getest waren. Testen maakt je kans om dood te gaan ruim tienmaal zo groot. Onzin natuurlijk.

Ik vond het zo tenenkrommend belachelijk dat ik na de eerste tien minuten niet meer verder gekeken heb. Misschien hebben ze verderop ook nog beweerd dat de aarde plat was. Dat zou best passen in hun verhaal. Er schijnt ook nog gezegd te zijn dat je immuunsysteem lui wordt van thuisblijven omdat het dan niet genoeg te doen heeft. Dat is ook tamelijk erg voor iemand die beweert dat hij immunologie heeft gestudeerd.

De statistische fouten zijn wel opgemerkt door Carl T. Bergstrom, professor in de wiskundige biologie, die maakte weinig indruk op de reaguurders onder berichten over de twee dokters. Zie zijn Twitterbericht van 26 april:

Unfortunately the misleading claims of those two doctors in Bakersfield keep making the rounds, so I want to very briefly address the problem with what they are saying.

I won't get into their possible motives, past political activity, etc.https://t.co/IGzeamfqce

— Carl T. Bergstrom (@CT_Bergstrom) April 26, 2020

Hij is geen arts, wat weet die daar nou van, was een typisch argument. Of ‘nitpicker’ of ‘pathetic’. Wie laat merken dat hij of zij kan rekenen en zegt dat de sommetjes niet kloppen, is een zielige muggenzifter. Dat u het maar weet. Op diverse websites met kritiek op Erickson en Massihi werd met geen woord gerept over hun dramatisch vertoon van ongecijferdheid.

Ik kan alleen maar concluderen dat ongecijferdheid om zich heen grijpt. Of is dit een onterechte extrapolatie van de groep van duizenden reaguurders naar de hele samenleving? Zou misschien een gebrekkige scholing sterk correleren met het reaguurderschap of liefde voor Trump of beide?

Deze ongecijferdheid beperkt zich niet tot reaguurders. Ook Tesla-baas Elon Musk vond het prachtig wat deze dokters zeiden. Zie: California doctors with dubious COVID conclusions debunked in de Los Angeles Daily News van 28 augustus 2020.

Op Science Based Medicine legt David Gorski op 4 mei ook uit dat de twee dokters een ‘brain dead extrapolation’ uitvoerden. Maar niet in zoveel detail als hierboven.

The post Corona en ongecijferdheid appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (18-2020)

Sat, 02/05/2020 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (18-2020) appeared first on Kloptdatwel?.

Al bekende ufo-video's nu officieel vrijgegeven door Pentagon

Tue, 28/04/2020 - 22:53

Het Amerikaans ministerie van defensie heeft dan eindelijk de originele bestanden vrijgegeven van de ongeïdentificeerde objecten die eind 2017 voor nieuws zorgden (zie: Commercieel UFO-onderzoek). De video's, opgenomen door marinepiloten, waren indertijd beschikbaar gekomen via een lek, de authenticiteit heeft eigenlijk nooit ter discussie gestaan.

De US Navy is dan nu uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat officieel vrijgeven van de beelden geen gevoelige informatie weggeeft en eventueel onderzoek naar nieuwe voorvallen niet belemmert. Een van de video's was trouwens al sinds 2007 bekend.

Hebben we wat aan de officiële beelden? Volgens Mick West van Metabunk is alleen de bitrate wat hoger dan die van de video's die al beschikbaar waren gekomen via Tom DeLonges To The Stars Academy. Verder blijven de (gedeeltelijke) verklaringen die al snel naar het lekken van de beelden in 2017 gevonden werden overeind staan.

Bericht op Metabubk met links naar alle relevante discussies over de video's: Explained: New Navy UFO Videos.

Het officieel vrijgeven van de beelden is voor talloze media aanleiding om er weer aandacht aan te geven, terwijl er feitelijk niets nieuws is te melden. Ook de NOS maakt er een spannend verhaaltje van en nodigt dan Alex Griffioen van UFO Meldpunt Nederland uit als 'deskundige', die blijkens het commentaar dat hij geeft volstrekt niet op de hoogte is van de verklaringen die vanuit skeptische hoek al jaren terug zijn gegeven. Tamelijk gênant, niet?

 

The post Al bekende ufo-video's nu officieel vrijgegeven door Pentagon appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (17-2020)

Sat, 25/04/2020 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (17-2020) appeared first on Kloptdatwel?.

ZML - Er is geen link tussen 5G en corona

Wed, 22/04/2020 - 10:04

In de laatste aflevering van het seizoen van Zondag met Lubach verteld Arjen Lubach ons een klein geheimpje: er is helemaal geen link tussen 5G en corona!

Janet Ossebaard heeft het nu wel helemaal gemaakt. Naast de miljoenen kijkertjes op YouTube nu ook te kakken gezet in Zondag met Lubach (wel gemiste kans dat de redactie haar voorleesfilmpje van een paar jaar terug er niet in verwerkt had).

Vorige week deelden we hier al een YouTube video van Harry Hol die kritiek leverde (op een deel) van wat Ossebaard allemaal uitkraamt over COVID-19. Voor een uitgebreide (Engelse) bespreking van haar complete serie kan ik de geïnteresseerde verwijzen naar mijn eigen website:

Debunking Janet Ossebaard’s COVID-19 video series

The post ZML - Er is geen link tussen 5G en corona appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (16-2020)

Sat, 18/04/2020 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (16-2020) appeared first on Kloptdatwel?.

Zwak onderzoek van professor Husley in opdracht van AE911Truth bewijst niets over oorzaak instorting WTC7

Fri, 17/04/2020 - 06:00

Het was even wachten maar eindelijk was het daar: de definitieve versie van het rapport van emeritus hoogleraar Leroy Hulsey van de Universiteit van Alaska in Fairbanks over de instorting van gebouw WTC7. Het bewijst niets, behalve dan dat de klus waarschijnlijk een te grote kluif voor Hulsey was.

Het onderzoek dat voor driehonderdduizend dollar besteld was door Architects & Engineers for 9/11 Truth zou moeten laten zien dat de officiële verklaring voor de instorting van het gebouw - onbestreden branden - niet kan kloppen. Ondanks de juichende woorden van de opdrachtgever dat het rapport definitief afrekent met die verklaring, leert een nuchtere beschouwing dat het rapport dat allerminst bewijst en vol merkwaardigheden zit.

Smoking gun

WTC7, de 'derde toren', dat als gevolg van de aanslagen op de Twin Towers zwaar beschadigd raakte door het instorten van de noordelijke toren WTC1 en een groot deel van de dag over meerdere verdiepingen in de fik stond, stortte aan het eind van de middag op 11 september 2001 in. Gelukkig zonder dat er slachtoffers bij vielen, want het gebouw was 's ochtends al ontruimd nadat de vliegtuigen op de Twin Towers waren ingeslagen.
De branden werden niet actief bestreden, want de brandweer had belangrijker werk te verrichten op plekken waar nog wel mensenlevens op het spel stonden, en de passieve bestrijding via sprinklersystemen werd grotendeels teniet gedaan doordat het instorten van de Twin Towers de hoofdwaterleiding had vernietigd.

Ik heb eerder al uitgelegd waarom de instorting van WTC7 verworden is tot de smoking gun voor de complotdenkers die denken dat de Amerikaanse overheid de ware toedracht over 9/11 achterhoudt. De schaarse beelden waarop de instorting te zien is, lijken enigszins op die van controlled demolition, het gecontroleerd neerhalen van een hoog gebouw door professionele slopers, doorgaans met zeer precies geplaatste springladingen. Wie beter kijkt ziet echter tal van essentiële verschillen met de voorbeelden van controlled demolition.

Het National Institute for Standards and Technology (NIST) kwam in 2008 na een langdurig en uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat het hoofdzakelijk de langdurige branden over meerdere verdiepingen waren geweest die in het gebouw een aantal essentiële verbindingen zodanig hadden verzwakt dat na een beginnende instorting (die niet exact kon worden bepaald) in no time de hele binnenste constructie instortte, gevolgd door de buitenwanden. Nogal wat mensen vinden dit geen overtuigend verhaal, zonder dat ze overigens in staat blijken om de fouten in het rapport aan te wijzen als je ze daarom vraagt.

Hulsey ingehuurd door AE911Truth

Presentatie van prof. Leroy Husley (YouTube)De truthers van AE911Truth haalden in 2015 geld op om een soort second opinion te laten uitvoeren door professor Hulsey. Die ging aan de slag met twee van zijn promovendi en zoals ik een jaar geleden in Nieuwe strohalmen voor 9/11-complotdenkers schreef, liep het project nogal uit.
Afgelopen najaar verscheen dan eindelijk de conceptversie. Die werd in skeptische kringen vooral op de website Metabunk uitvoerig besproken en grondig gefileerd.

Er bleek nogal veel mis te zijn met de modellering van het team van Hulsey, waardoor simulaties bizarre intstortingen leken te genereren. Maar ook als je naar de grote lijn van het rapport keek, kon je concluderen dat Hulsey volstrekt niet aangetoond had dat branden niet de oorzaak van de instorting hadden kunnen zijn, of dat hij zelfs maar het NIST rapport onderuit zou hebben gehaald. De kritiek is goed samengevat door Mick West in twee YouTube video's die ik onderaan deze post heb geplaatst.

Kritiek nagenoeg genegeerd

Na het verschijnen van het conceptrapport had het publiek enige tijd de gelegenheid om commentaar in te sturen en het rapport zou ook nog serieus gereviewd worden. De definitieve versie verscheen eind maart.

Wat direct opviel was dat er maar heel weinig veranderd was ten opzicht van de conceptversie en dat de reviewers die AE911Truth had aangezocht, Szuladzinski en Korol, niet bepaald onafhankelijke experts zijn. Zij hebben immer met andere bekende namen uit het truthers-wereldje gepubliceerd en zitten stevig in het kamp van de mensen die denken dat het rapport van NIST niet deugt.

Wat is er dan in hoofdlijnen mis met Hulsey's rapport? Het uitgebreide, maar totaal genegeerde, commentaar dat de als Oystein actieve forumgebruiker indiende, vat het in het begin aardig samen (geparafraseerd):

De drie belangrijkste doelstellingen van de studie waren:
(1) Onderzoeken hoe de structuur van WTC7 zou hebben gereageerd op de branden die zich op 11 september 2001 kunnen hebben voorgedaan;
(2) Scenario's uitsluiten die de geobserveerde ineenstorting niet kunnen hebben veroorzaakt;
(3) Onderdelen van de constructie identificeren, die het begaven en de totale ineenstorting kunnen hebben veroorzaakt op een wijze die in overeenstemming is met de waarnemingen.

In het kort voldoet de studie aan geen van deze drie doelstellingen, omdat:
(1) Hulsey er niet in slaagt de meeste branden, de verhitting van alle structuren, en het verloop van de branden te modelleren, en dus onmogelijk elke structurele respons kan hebben geanalyseerd;
(2) Hulsey heeft niet alle mogelijke of plausibele initiërende gebeurtenissen bestudeerd die tot de instorting konden leiden. In plaats daarvan heeft hij slechts gekeken naar de initiërende gebeurtenissen die in drie eerdere studies zijn voorgesteld (die van NIST, Arup & Nordenson en Weidlinger). Die drie hypotheses zijn door door Hulsey onvolledig gemodelleerd en aldus is Hulsey niet in een positie om deze drie hypothesen als niet afdoende te verwerpen.
(3) Hulsey geeft eigenlijk niet aan door welke oorzaak WTC7 dan wel is ingestort. Zijn animaties bootsen slechts de waargenomen ineenstorting na, waarbij een paar kenmerken overeenkomen met de waarnemingen, maar andere kenmerken niet. Hulsey legt niet uit waarom juist deze kenmerken van belang zijn, terwijl ze niet uit een fysische theorie over de oorzaak van de instorting naar voren komen. Zijn model is daarom niet gebaseerd op een falsifieerbare hypothese. Die kenmerken zijn gewoon expliciet in de animaties aangebracht: alle kolommen worden daarin, zonder enige uitleg, op het juiste moment weggetoverd. Deze aanpak verklaart niets.

De volgende animatie geeft volgens Hulsey weer hoe WTC7 in zou storten als - zoals in de verklaring van NIST - op een gegeven moment acht kolommen in de buitengevel het begeven. Het is niet echt een geloofwaardige instorting, wat duidelijk maakt dat Hulsey maar wat aan heeft gerommeld (of zijn promovendi, natuurlijk).

https://kloptdatwel.nl/wp-content/uploads/model-Hulsey.mp4

Een verklaring voor het halstarrig vasthouden aan de animaties die overduidelijk onzinnig zijn, kan erin schuilen dat Hulsey zelf niet zo goed overweg kan met de software of de modellen die zijn promovendi gebruikt hebben. Die zijn namelijk een paar jaar geleden al vertrokken en hebben elders hun carrière voortgezet. Aan de filedata van de simulaties die beschikbaar zijn gemaakt, is af te lezen dat het rekenwerk eigenlijk allemaal in de eerste jaren van het project is gedaan.

Het definitieve Hulsey-rapport en de ingediende commentaren op de conceptversie (waarvan dus het een en ander ontbreekt) zijn te downloaden van de projectwebsite.
AE911Truth heeft het rapport met wat andere stukken deze week ingediend bij NIST als een request for correction waarop de organisatie dan binnen vier maanden inhoudelijk zou moeten reageren. Het lijkt me niet dat NIST veel moeite zal hebben om te laten zien dat Hulsey met zijn rapport naast het doel heeft geschoten.

In het eindrapport onweersproken vernietigende kritiek

In de twee volgende video's geeft Mick West gedetailleerd commentaar op het conceptrapport, maar dit geldt eigenlijk onverkort voor het eindrapport.

 

The post Zwak onderzoek van professor Husley in opdracht van AE911Truth bewijst niets over oorzaak instorting WTC7 appeared first on Kloptdatwel?.

In één week drie vrouwen met een missie in de media

Wed, 15/04/2020 - 06:00

Cees Renckens schrijft columns voor Kloptdatwel. Van 1988 tot 2011 was hij voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Foto: Klaas Jaarsma


Actrice Margot Ros (54), bekend van haar rol in de komische voorstelling Toren-C, viel twee jaar geleden van een verhoging en stootte haar hoofd tegen een decorstuk. Ze kon haar rol in die voorstelling gewoon afmaken, zodat de huisarts met enig recht de diagnose lichte hersenschudding stelde.
Normaliter knap je na zo’n diagnose binnen enkele dagen tot weken weer op, maar Ros werd steeds beroerder en begreep er niets van. Ze kreeg hoofdpijnen, duizeligheid, concentratieproblemen, was overgevoelig voor licht en lawaai. De huisarts wist de oorzaak: post commotioneel syndroom (PCS). Eerst twee jaar later ging het weer beter met haar en schreef ze het boek Hersenschorsing over haar belevenissen. Met dat boek hoopt Ros meer begrip te kweken voor niet aangeboren hersenletsel, aldus liet zij op 8 april De Telegraaf weten. Zij ziet dat nu als haar missie en inmiddels verschijnt zij overal in de media, zowel in Telegraaf als kwaliteitskrant Volkskrant en bij het tv-programma M. Ik voel een patiëntenvereniging aankomen.

Op 7 april stond er op de opiniepagina van de Volkskrant een uitgebreid artikel van alweer een vrouw met een missie, in dit geval H.K.H. prinses Irene van Lippe-Biesterfeld (80). De prinses is voorzitter en oprichter van het NatuurCollege. In een verhaal waarin zij de schuld voor de coronacrisis legt bij ons streven naar grotere welvaart, onze destructie van de natuur en het hoger aanslaan van economie dan van ecologie, krijgt de moderne mens ervan langs. Ons waardenpatroon moet veranderen en de prinses weet trouwens al dat dat zal gebeuren. De natuur laat immers niet met zich spotten en veroorzaakt een nieuwe tijdgeest van minder milieuverontreiniging en meer eerbied voor de natuur, die ons als het ware door diezelfde natuur wordt opgelegd en waartegen verzet zinloos is.
De optimistische prinses kreeg prompt in de ingezonden brievenrubriek te lezen, dat zij om te beginnen maar eens wat minder naar haar 5.000 hectare grote landgoed Bergplaas in Zuid Afrika zou moeten vliegen. Erg flauw zo’n zure reactie.

Overigens rammelt de theorie van de prinses, waar zij de epidemie toeschrijft aan onze moderne leefstijl, want de bron van de epidemie wordt gevormd door het systeem van zogenaamde ‘wet markets’ in China, waar sinds jaar en dag levende en dode dieren vlak naast elkaar liggen en ook zo gegeten worden. Een ideale plek voor muterende virussen.

Op 6 april werd op de publieke omroep de documentaire De slag om het vrouwenhart vertoond. De hoofdrol werd vervuld door Hella de Jonge, die alarm sloeg over de falende diagnostiek van hartproblemen bij vrouwen. De Jonge zou ook ervaringsdeskundige zijn na het doormaken van een hartinfarct, welke diagnose zij zelf moest stellen – na het lezen van een interview met Maas – en nadat ze al jaren met onduidelijke klachten allerlei artsen had bezocht.
De Jonge sprak voor haar docu met de Nijmeegse cardiologe Angela Maas, die de ervaring van De Jonge kon bevestigen en zij deed er zelfs nog een schepje bovenop, door een en ander in feministisch perspectief te plaatsen. Het zouden vooral de mannelijke specialisten zijn, die de correcte diagnose missen en De Jonge kreeg zelfs de AMC-reumatoloog Van Schaardenburg, bij wie zij ook een keer als patiënt op consult was geweest, zo ver dat hij deemoedig zijn ‘fout’ erkende. Hij had nooit aan een hartkwaal gedacht. Tenenkrommend.
De Jonge kreeg nog enkele vrouwelijke cardiologen voor de camera, allen met dezelfde missie en Maas verklapte haar dat zij een uitbrander had gekregen van de voorzitter van de Nederlandse Cardiologen Vereniging over haar activisme. Ze leek er waarachtig nog trots op te zijn ook.
Wat er waar is van die door gemiste diagnosen ernstige hartschade bij vrouwen, daarover kan ik niet oordelen. Wel weet ik dat de levensverwachting van vrouwen ruim drie jaar langer is dan die van de man. Dat vrouwenhart klopt dus aanzienlijk langer door dan dat van die mannen, die wel tijdig behandeld worden voor hun hartziekten. Geeft toch te denken.

The post In één week drie vrouwen met een missie in de media appeared first on Kloptdatwel?.

Knotsgekke Janet Ossebaard scoort met knotsgekke complotvideo's

Mon, 13/04/2020 - 06:00

De Nederlandse Janet Ossebaard draait al jarenlang mee in paranormale en pseudowetenschappelijke kringetjes. Zij was vooral bekend vanwege haar flauwekul omtrent graancirkels en als fangirl van Robbert van den Broeke. Enige tijd terug heeft zij zich volledig gestort op de volkomen gestoorde Qanon-samenzweringstheorieën en heeft met een serie YouTube video's, die je kunt vinden als je zoek op 'Fall Cabal', wereldwijd succces, afgemeten in het aantal views dat in de miljoenen loopt. Recent heeft ze ook een serie vol complotflodders over het coronavirus aan haar kanaal toegevoegd.

De schier oneindige hoeveelheid onzin die Ossebaard in die video's naar voren brengt, maakt het veel werk om er een complete debunk van te maken. En de vraag is of dat nodig is, want zo goed als alles wat zij te berde brengt is ouwe koek, die reeds lang onderuit is gehaald, of het ontbeert elke onderbouwing of bron. Hitchens's razor is daarom voor erg veel in de video's het juiste gereedschap: "What can be asserted without evidence can also be dismissed without evidence." 

Journalist, schrijver en standup comedian Harry Hol heeft er evenwel toch een beginnetje mee gemaakt met inmiddels twee YouTube video's:

Een van de video's (deel 5 van de Fall Cabal serie) is overigens door YouTube verwijderd, waarschijnlijk omdat die te nadrukkelijk over Pizzagate gaat en vol zit met beschuldigingen van kindermisbruik aan het adres van tal van bekende personen. In andere delen wordt er echter ook aan gerefereerd, het zou me daarom niet verbazen als er meer delen van het platform verdwijnen. Ook omdat YouTube zegt  strenger op te treden tegen video's die een verband leggen tussen 5G en de verspreiding van het coronavirus.

The post Knotsgekke Janet Ossebaard scoort met knotsgekke complotvideo's appeared first on Kloptdatwel?.

Platte nonsens op NPO Radio 1

Sun, 12/04/2020 - 06:00

[Dit artikel is eerder gepubliceerd op KritischeMassa.be]

Een ‘flateurter’ op de publieke radio die antwoordt op vragen van luisteraars. Een uur lang zeveren zonder filter over de platte aarde, met een heel welwillende presentator. Iemand moet het voorstel goedgekeurd hebben tijdens een redactievergadering van het radioprogramma Gaan!. In deze “extra vroege ochtendshow van BNNVARA gepresenteerd door Morad Elouakili (…) staan de luisteraars centraal en mogen ze ervaringen delen die passen bij de actualiteit van de dag”. En dat tussen 4.00 en 6.00 uur 's morgens!

Wars van de promopraatjes: echt centraal staat natuurlijk de gast en deze keer is dat Frans Heslinga, professionele bedenker van samenzweringen, waarover ik hier al vaker heb geschreven. Heslinga was onder meer de organisator van de International Flat Earth Conference in Egmond aan Zee (2016). In mijn verslag
van die tweedaagse martelgang heb ik ook de ideeën van Heslinga omtrent de platte aarde uitvoerig beschreven. Op 9 april 2020 mocht hij dus zijn verhaal doen, te beluisteren via NPO Radio 1. Platte aarde, “omdat het niet altijd over het coronavirus moet gaan”, aldus de presentator. Dat vind ik ook, zeker nu mijn boekje over de platte aarde vandaag voor de eerste keer in het wild gespot is.

Mijn twijfels worden bij de inleiding meteen weggenomen: de presentator herhaalt vrolijk een van Heslinga’s kernpunten, maar dan in vraagvorm. Hoe komt het toch dat men 400 jaar geleden plots begon te zeggen dat de aarde bol was?

Heslinga dist graag het verhaaltje op dat de mensheid altijd al geweten heeft dat de aarde plat was, maar dat 400 à 500 jaar geleden, na een intellectuele coup zonder weerga, de mensheid werd wijsgemaakt dat de aarde een bol was. Ik volg Peter Dijkhuis heus wel dat het inzicht dat de aarde bolvormig is, van pakweg Plato en Aristoteles tot het einde van de middeleeuwen was voorbehouden tot een klein groepje geleerden, zoals hij uitlegt in zijn prachtige boek De Platte Aarde. Maar het aantal nuances verschil tussen de erudiete schrijver Dijkhuis en de feitenvrije woordenpatser Heslinga is echt niet op tien handen of meer te tellen.

Voor Heslinga is de 400, 500 jaar voor een gans andere reden belangrijk: het plaatst het vermeende ontstaan van het denkbeeld dat de aarde bol, is in de tijd van Copernicus’ ideeën over het heliocentrisme en in dezelfde eeuw als de oprichting van de jezuïeten. Het dient gezegd: de soldaten Gods komen vandaag eigenaardig genoeg niet aan bod in dit uurtje radio. Hoewel de positie van de aarde ook van cruciaal belang is in de platte-aardefolklore, positie is niet gelijk aan de vorm van de aarde. Aristoteles en Ptolemaeus plaatsten trouwens de sferische aarde pal in het centrum van hun sferensysteem. Deze kemel laten de redactie en de presentator al te gemakkelijk passeren.

Terug naar de uitzending: onderzoeker dr. Jan Willem Van Prooijen (Social and Organizational Psychology, VU Amsterdam) mocht in de inleiding van het programma middels een clipje enkele zinnige dingen zeggen over de aantrekkingskracht van complottheorieën, zowel bij gelovers als bij liefhebbers van fictie. Zelf heb ik eerst de stripreeks XIII verslonden, daarna Ludlums boeken, o.a. de Bourne-cyclus. Ira Levins Boys from Brazil? Yep, boek én film! Three Days of the Condor, The Parallax View, het nieuwere Atomic Blonde, slechts enkele van de ontelbare boeiende complot-in-complotfilms.

Veel nieuws heeft de zelfverklaarde ‘compleetdenker’ niet te vertellen, het grootste deel van zijn uitleg is op vier jaar tijd niet veranderd. Ja, hij legt deze keer wel uit hoe hij zijn onderzoek in 2015 startte. Als u nu denkt aan ingewikkelde metingen, gevaarlijke expedities of cartografische avonturen, dan moeten Frans én ik u teleurstellen. Op zijn 52ste stopte hij met het accepteren wat men hem eerder verteld had, want dan “begint je leven opnieuw, maar in een hogere cyclus”. Zijn moment van ontwaken in een hoogst originele verpakking. Ook in Heslinga’s geval betekent “onderzoek het zelf”, de kernfrase der Ontwaakten, dat je maar genoeg YouTube-filmpjes over het onderwerp moet bekijken. Uiteraard enkel die filmpjes die stellen dat de aarde plat is. Daar stopt het voor Frans. Dezelfde visie op eigen onderzoek wordt gedeeld door de Vlaamse complotpaus Peter Vereecke, die stelt dat je zijn conclusie kan bereiken als jij maar genoeg informatie absorbeert die zijn conclusie ondersteunt.

Heslinga begon met de YouTube-filmpjes van Eric Dubay en kreeg dan door YouTubes algoritmen steeds meer nieuwe, soortgelijke video's voorgeschoteld. Ook op dit gebied geen verrassing: Dubay was er in 2014 al bij. Eric Dubay is een Amerikaanse ex-pat die al een lange ervaring heeft in het bedenken en recycleren van complottheorieën. Zijn aantrekkingskracht is onverklaarbaar groot, evenals die van zijn theorieën. The Atlantean Conspiracy, Exposing the Global Conspiracy from Atlantis to Zion (2012) suggereert wat ander materiaal bevestigt: rabiate antisemiet, KKK-fanboy en nazi-apologeet. Maar met een grote aanhang. Hij beheerst feilloos de middelen die YouTube, Facebook e.a. bieden.

Wanneer Morad Elouakili in een helder moment opmerkt dat deze ‘onderzoeksmethode’ geen enkel controlemechanisme heeft, veegt Frans elke denkbare vorm van peer review van tafel. Wetenschappers controleren geen wetenschappers. De vrijmetselaars, want dat zijn ze, houden elkaar de hand boven het hoofd. Georges Lemaître, die in 1832 (een lapsus voor 1932) met de Big Bang op de proppen kwam, was een vrijmetselaar. Einstein, die gedwongen werd de theorie van Lemaître te bewijzen: vrijmetselaar. Enkele eeuwen daarvoor had ook al Isaac Newton de theorieën van verre voorganger en logebroeder Nikolaas Copernicus (hoewel zo'n 175 jaar voor de oprichting van de eerste gekende loges gestorven) moeten ondersteunen. Copernicus had zomaar eventjes zonder bewijs (want zonder telescoop) aangevoerd dat de aarde een bol is! De presentator zwijgt. U, beste lezer, roept ondertussen dat Copernicus schreef dat de bolle aarde, een idee dat toen net geen 2000 jaar oud was, rond de zon draait. Het is niet duidelijk of de Nederlandse astronaut André Kuipers ook een logebroeder zou zijn, maar volgens Heslinga is hij alvast een leugenaar met dubbele agenda. Een uur lang mag Heslinga ongehinderd dit soort bagger spuien.

Nadat Frans heeft aangetoond dat hij in zijn kennis van de natuurkunde, geologie, astronomie, etc. hoegenaamd niet gehinderd wordt door enige kennis van zaken, vindt hij het tijd om te bewijzen dat hij ook taalkundig een complete lapzwans is. Het woord 'globe' komt volgens hem van het Duits 'glauben', en dat betekent 'geloven', wat meteen bewijst dat we gedwongen worden te geloven in het valse, bolle model. Die had ik nog niet gehoord en wat mij betreft, wint Frans op 9 april 2020 hiermee het internet!

De bellers dan, want we mogen niet vergeten dat de luisteraars centraal staan. De eerste luisteraar geeft een verwarde uitleg over hoe “een bol ook half-bol kan zijn”, en iets over de 4 pijlers waarop de aarde zou rusten, zoals beschreven in de Bijbel. Dat heeft ze gezien op YouTube. Zelfs Frans krijgt er kop noch staart aan, maar ze is wel een mooi voorbeeld hoe het er in sommige Nederlandstalige Bijbels geïnspireerde FB-groepjes over het onderwerp aan toe gaat. Een andere fan, Martine, wil haar “adhesie betuigen” en verzekert Frans en Morad dat ze goed beslagen ter ijs komt; haar neef heeft namelijk een Nobelprijs gewonnen. Volgens haar is de aarde plat, want dat vertelt haar ervaring. Opnieuw zo'n cruciaal gegeven: “ik ervaar, dus ik weet”. De hersenscheet als kennis.

De overige bellers zijn zeer kritisch en de meesten stellen vrij goede vragen, maar ze overschatten zichzelf hopeloos. Wat in een gesprek met een intellectueel eerlijk persoon zou uitmonden in een ernstig gesprek, eindigt bij de complotverzinnende gluiperd die Frans in een Gish Gallop, een stroom van baarlijke nonsens. Alle clichés komen ter sprake, alle foute aannames worden ongefilterd en onbetwist door de microfoon geduwd. Tussen haakjes, rake correcties van de nonsens van Frans kunnen gevonden worden op de ronduit schitterende website flatearth.ws (Engelstalig) en sinds kort ook op de Nederlandstalige versie.

Terug naar de vragenstellers: verschillende Henks en Djecks zitten hoorbaar met de mond vol tanden aan hun toestel en zijn zo verbouwereerd dat ze stamelend plaats moeten maken voor de volgende. Niemand van de critici beseft dat men niet kan discussiëren over een onderwerp dat men nog nooit overdacht hadden, terwijl Heslinga al vier jaar lang zalen in heel Nederland afschuimt om zijn verhaal over de platte aarde te doen.

Heel de uitzending door verkondigt Frans ongefilterd en ongehinderd zijn kinderlijke en onnozele waanideeën, en mede met de hulp van de presentator komt hij uit het gesprek en de discussies naar voren als de bedachtzaamheid en de rust zelve. Morad Elouakili, die verschillende keren blijk geeft van een scherp verstand, laat betijen. Misschien speelt het vroege uur een rol. Slechts wanneer enkele bellers zich afvragen waarom BNNVARA zendtijd aan zo’n schertsfiguur geeft, trekt de presentator ongemeen hard van leer.

Een uur luisteren naar morosoof Heslinga, dat was lang geleden. Net voor een vers nieuwsbulletin zich aankondigt, wordt Frans bedankt en gaat het weer over iets anders. Maar deze radiomaker heeft zijn zendtijd weer lekker gevuld. Hij heeft weer gescoord met een gekke meneer! Wat hebben we gelachen. Not.

The post Platte nonsens op NPO Radio 1 appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (15-2020)

Sat, 11/04/2020 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (15-2020) appeared first on Kloptdatwel?.

Bioresonatie toont aan: leverpaté net zo gezond als een mens

Fri, 10/04/2020 - 06:00

Op zijn weblog vestigde professor Edzard Ernst gisteren de aandacht op een hilarisch onderzoek naar de betrouwbaarheid van apparaten die gebruikt worden voor bioresonantie. De apparaten bleken voor een lijk, een leverpaté en een natte handdoek vergelijkbare resultaten op te leveren als voor gezonde proefpersonen. Bij proefpersonen die een serieuze aandoening onder de leden hadden, werd die niet gediagnosticeerd door de gebruikte bioresonantie-apparatuur.

Maar het verhaal is eigenlijk nog veel grappiger. Toen ik het hele volledige artikel doornam, las ik dat de onderzoekers hadden samengewerkt met de Duitse zender Bayerischer Rundfunk wat resulteerde in een uitzending van het programma Kontrovers in oktober 2018. Die uitzending kan nog online bekeken worden.

Klik op onderstaand screenshot, waarop je kunt zien hoe de meting met de leverpaté plaatsvond, om de 14 minuten durende aflevering te bekijken.

Het is dus nog een graadje erger dan je zou denken op basis van het stukje van Ernst, de apparaten meten helemaal niets!

Het computerprogramma dat bij de apparaten hoort genereert willekeurige uitkomsten en zorgt ervoor dat bij het testen van iemand die al waarschijnlijk al eens eerder getest is (wat bepaald wordt door de ingevoerde naam, geslacht en geboortedatum), de uitslagen niet al teveel afwijken. Als je dat geen oplichterij kunt noemen...

Meer over bioresonantie:

 

The post Bioresonatie toont aan: leverpaté net zo gezond als een mens appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (14-2020)

Sat, 04/04/2020 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (14-2020) appeared first on Kloptdatwel?.

Slecht idee: kwakzalvers met coronavirus-sneltests

Sat, 28/03/2020 - 11:58

Het lijkt op het eerste gezicht misschien een hoopvol bericht dat Foodlog gisteren bracht: Chinese sneltest coronavirus onderweg naar Nederland. Daarin laat directeur Emar Vogelaar van het Europees Laboratorium voor Nutriënten in Bunnik weten dat hij verwacht via zijn Aziatische contacten volgende week sneltesten voor het coronavirus te kunnen aanbieden. Landen als Tsjechië  en Spanje hebben echter in de laatste dagen al moeten vaststellen dat tests die zij vanuit China kregen aangeboden volstrekt onbruikbaar bleken. En wie de achtergrond van deze Vogelaar en zijn lab kent, zal nog veel minder gerust zijn.

Bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij houden ze Vogelaar en zijn toko die hij met compagnon Jacques Tisscher runt al lange tijd in de gaten. Het lab verleent vooral diensten aan orthomoleculaire therapeuten, die hun klanten overbodige bepalingen van vitamines en mineralen aanpraten. Een aantal jaar terug kwam het lab in het nieuws vanwege onterechte declaraties bij zorgverzekeraar Achmea waarvoor de eigenaars zelfs strafrechtelijk werden vervolgd (dit liep evenwel op vrijspraak uit).

Vogelaar blijkt met zijn lab echter aan heel wat heftigere kwakzalverij te hebben meegewerkt. Op de website van het lab (dat al sinds 2017 is omgedoopt in World Health Laboratories) valt te lezen dat Vogelaar in augustus vorig jaar spreker was op een autisme-congres. Zo ziet de aankondiging er uit:

Vogelaar zit dus vuistdiep in de GcMAF-kwakzalverij! Het stofje GcMAF werd (en wordt nog steeds) door tal van kwakzalvers gepromoot als wondermiddel tegen kanker, autisme en zelfs hiv/aids.

Vogelaar blijkt co-auteur van een artikel uit 2012 waarna de GcMAF-kwakzalvers vaak verwijzen als bewijs voor de vermeende effectiviteit van GcMAF bij autisme.
De eerste auteur is Jeff Bradstreet, die in 2015 zelfmoord pleegde kort nadat de FDA huiszoeking had gedaan in zijn kliniek in verband met zijn GcMAF-behandelingen. Dit sterfgeval is de eerste uit een reeks van sterfgevallen van alternatieve behandelaars die door door complotdenkende kwakzalverijliefhebbers gezien worden als verdacht en die volgens hen wijst op een georganiseerde moordcampagne vanuit de overheid of BigPharma.
Derde auteur is ene Lynda Thyer, die werkte voor David Noakes een van de belangrijkste figuren in de schandalige GcMAF-praktijken. Deze voormalige UKIP-politicus opereerde eerst vanuit Brussel, maar later vanaf Guernsey. Uiteindelijk werd hij straftrechtelijk vervolgd en eind 2018 tot 15 maanden cel veroordeeld, waarvan hij er maar vijf uitzat. Het laatste nieuws dat over hem vond, is dat hij 2019 uitgeleverd zou worden aan Frankrijk om ook daar terecht te staan. In hetzelfde bericht is te lezen dat Thyer reeds was uitgeleverd aan Frankrijk.

Vogelaar weet zijn co-auteurs wel uit te kiezen, dus. Blijkens de congresaankodiging verkondigt hij ook nog steeds de ideeën achter de behandelingen waarvoor zijn collega's zijn vervolgd. Ik zou er niet snel op vertrouwen dat zo iemand goede van slechte corona sneltests weet te onderscheiden.

In het artikel op Foodlog staat dan wel dat de sneltests niet aan individuen worden aangeboden, maar alleen via zorgverleners kunnen worden aangevraagd, maar dat stelt niet gerust. Omdat het lab vooral gebruikt wordt door alternatieve behandelaars, is er een groot risico dat die hun klanten 'voor de zekerheid' ook maar zo'n mogelijk ondeugdelijke coronatest aanpraten met alle mogelijke gevolgen van dien.

The post Slecht idee: kwakzalvers met coronavirus-sneltests appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (13-2020)

Sat, 28/03/2020 - 06:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. Daarom willen wij in deze nieuwe rubriek een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel delen. Leesvoer voor in het weekend!

Tips zijn welkom! Mail gerust de redactie.

The post De linke weekendbijlage (13-2020) appeared first on Kloptdatwel?.